Jan Rylke. Urodzony 28.07.1944. zamieszkały 02-786 Warszawa, ul. ZWM 1 m. 85, tel. +48602488581, mail j.rylke@gmail.com

Wykształcenie: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, matura 1962 rok, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom 1968 rok, rozprawa doktorska, 1976: “Powstanie i przekształcenia Ogrodu Saskiego w Warszawie”, s. 265, rys. 46. Promotorzy: prof. prof. Ksawery Piwocki, Władysław Niemirski. Praca habilitacyjna, 1988: Wartości starych parków.  Rozprawy Naukowe i Monografie, Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1987r. s. 92, tabel i wykresów 11. Tytuł profesora 2002 r. Stanowisko profesora zwyczajnego 2007 r. Obecnie profesor emeryt.

Monografie i rozprawy

Wystawy indywidualne wraz z publikacjami w katalogach wystaw

Udział w wystawach zbiorowych wraz z publikacjami w katalogach wystaw

Podręczniki i skrypty  

Udział w sesjach i warsztatach  

Koncerty i występy o charakterze performence  

Monografie i rozprawy:

1."Roślinność podstawowa wartością parków wiejskich", Ogrodnictwo, nr 4, W-wa 1980r., s. 109-111 9z Józefem Rokoszą)

2.„Między sztuką i przyrodą. Park historyczny jako dzieło sztuki”, Ochrona Zabytków, nr 3, W-wa 1984r., s. 166-171.

3.„Dynamika ekosystemów parków”, Ogrodnictwo, nr 7, W-wa 1986r., s. 24-27.

4.„Psychologiczne i społeczne wartości parków historycznych”, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. XX, Kraków 1986r., s. 107-114.

5.Wartość parku historycznego dla ochrony integralności funkcjonowania przestrzennego człowieka”, Problemy architektury krajobrazu, t. I, W-wa 1986r., s.

6.Wartości starych parków.  Rozprawy Naukowe i Monografie, Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1987r. s. 92

7.  "Porządek w sztuce", PWA nr 9, Warszawa 1991r.

8. "Jeszcze o wystawie sztuki lat 80tych, Zachęta, marzec Warszawa 1991r.

9. "Sztuki Piękne w Polsce", Zachęta, styczeń, Warszawa 1993r.

10.   "Podróż sentymentalna", Zachęta sierpień, Warszawa 1993r.

11.   "Wstęp", w: "Impreza", DAP, Warszawa 1993r.

12.   "Przesłuchanie", w: "My - dzisiaj", Poznań 1993r.

13.   "After Art", Mówią Wieki, listopad 1993r.

14.   "Sztuka  Polska XX-ego wieku", Arché, nr 4/5, Warszawa 1994, s.45-47.

15.   "W domu", Galois, nr 4, Warszawa 1994.

16.    Felietony  radiowe  o sztuce - 4 felietony w kabarecie radia Bis "Bęben", 1994.

17.   "Historia Kultury i sztuki", Arche', nr 7, s.14, 16, Warszawa 1995r.

18.   "Andromeda-opera domowa", Arche', nr 9, s.19-21, Warszawa 1995r.

19.   "Andromeda-opera domowa", Galeria QQ, dokumentacja 1994-1996, Kraków 1996r.

20.   "Nieborów i Arkadia", Piękny Ogród, nr 1, s., Warszawa 1996r.

21.   "Obce ogrody" , Nowe Książki nr 8/930, s.21, Warszawa 1996r.

22.   Czerwiec 1997 w Warszawie, Arché, 15, s. 4, 7, 9.

23.  "Metaekologia", w:  "Raj  Globalny,  Działania Lokalne 2" Jan Rylke (red), MOP-PTP, Warszawa 1993. s.24-35;

24.  "Metaekologia", w: "Seminaria Orońskie tom II- Idee sztuki lat 60." pod red. J. S. Wojciechowskiego, CRP, Orońsko 1994r. s. 135-140;

25.  " Metaekologia 2", Rocznik Rzeźby Polskiej, CRP, Orońsko 1995r. s. 53-57 (kolejne wersje opracowania).

26.  "Raj",  w: "Raj Globalny, Działania Lokalne 2",  s.73-78,Warszawa 1993r.

27.  "Dzieło sztuki w  architekturze krajobrazu", Biuletyn Zamkowy, Warszawa 1993r, s.64-67.

28.   "Dendrozofia", w: "Krajobrazy, Jubileusz 80-lecia urodzin   Profesora  Władysława       Niemirskiego", Jan Rylke (red). SGGW,  Warszawa 1994r. s.72-82,

29.   Jan Rylke, Andrzej Niemirski, Marek Szumański, "Architektura krajobrazu XX  wieku w Polsce",  w:  "Krajobrazy,  Jubileusz 80‑lecia   urodzin  Profesora  Władysława   Niemirskiego", Jan Rylke (red). SGGW,  Warszawa 1994r. s.34-39,

30.   „Sztuka na przełomie tysiącleci”, Arché, nr 4/5, Warszawa 1994, s.45‑47.

31.   "Przełom w sztuce", Arché, nr 6, s. Warszawa 1994r.

32.   "Tajemnice ogrodów", Biblioteka Arche', wyd. kanon, Warszawa 1995r.

33.   „Warszawa - miasto okupowane”, Arche’, nr 13/14, s. 7-9, Warszawa 1996r

34.  " Ogród Saski w Warszawie”, w: „Przyroda i miasto”, pr. zb. pod red J. Rylke, Wyd. SGGW, s. 83-119, Warszawa 1997r.

35.   Rzeźby w ogrodzie, Orońsko, Kwartalnik Rzeźby, 3-4 (28-29) 1997, s. 42-47.

36.   „Mary Nöele Dupuis - Architekstura”, Orońsko. Kwartalnik Rzeźby, nr 1-2 (26-27) 1997, s. 15-17.

37.   Ogród, park, krajobraz, Arché, 17-18 1998, s. 42-45.

38.   500 lat odrodzenia, w: "Seminaria Orońskie tom III- Promieniowanie myślokształtów" pod red. K. Piotrowskiego, CRP, Orońsko 1998r. s. 131-132;

39.   Ecology in culture, Annals of Warsaw Agricultural University, Horticulture (Landscape Architecture) no 19, Warsaw 1998, s. 121-128.  Ecology in culture, Art. And the enviroment from an ecological point of view, The National Museum of Art. Osaka 1998, s. 22-27 (tekst japoński), s. 114-119 (tekst angielski).

40.  Dwa krajobrazy, Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w Polsce, Warszawa 1998, s. 33-36.

41.   Szkice z historii Warszawy i Mazowsza, Regionalizm w architekturze – Kongres Architektury Polskiej, Gdańsk 1998, s. 14-15.

42.  " Polubić siebie we własnym ogrodzie", Dom i  wnętrze,

43.   Synkretyczna Adem Ordna, Arché, nr 19/20, s. 13-17

44.   Kwiaty w kościele, tajemnice układania, , Arché, nr 19/20, s.2

45.   Karty, Arché, nr 19/20, s. 50-51.

46.  Energia krajobrazu. W: Przyroda i miasto, pr. zb. pod red J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999r.s 35 – 60

47.   J. Rylke, Beata Gawryszewska,. Perception of the structure and habit of the trees and shrubs. Ann. Of Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) Warszawa 1999r. 20: 91-100

48.   J. Rylke, Beata Fortuna-Antoszkiewicz, The strukture of road's afforestation, . Ann. Of Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) Warszawa 2000r. 21, s. 87-92

49. Jan Rylke. Jeremiego T. Królikowskiego pisanie krajobrazu. Jeremi T. Królikowski. Kartki z podróży. Galeria krytyków Pokaz, Warszawa 1999

50.  Kompozycja jako podstawa ładu sztuki, w: "Seminaria Orońskie tom IV- Kosmos, ekologia, sztuka." pod red. H. Skolimowskiego, CRP, Orońsko 2000r. s. 107-119;

51.   Naturalne zabytki Warszawy, w: "Dziedzictwo kulturowe Warszawy", Zarząd miasta St. W-wy, Instytut Kultury, Warszawa 2000r., s. 50-53

52. Komponowanie ogrodu. W: Przyroda i miasto, pr. zb. pod red J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000r s. 141-168

53.  J. Rylke, Jan Szyszko. Evaluation of landscape value. Ann. Of Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) Warszawa 2001r. 22, s. 89-109

54.Energie miejsca zajmowanego przez Warszawę / Energies of place occupied by Warsaw. (w: J. Rylke red.) Przyroda i miasto IV, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002r. s.165-182

55.  Energetyczne aspekty lokalizacji miast nad Wisłą. w: Architektura współczesna w kontekście natury, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002

56.  Landscape architecture as an element of the polish art / Architektura krajobrazu elementem sztuki polskiej. (W: J. Szyszko red.) Landscape architecture as the basic element in the protection of native species / Architektura krajobrazu jako podstawowy element ochrony gatunków krajowych. Fundacja rozwój SGGW. Warsaw, Poland 16-21

57.   Teoretyczna podstawa oceny krajobrazu kulturowego (w: J. Rybarkiewicz red.) IV Forum Architektury Krajobrazu. Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej. Fundacja przestrzeni Górnego Śląska. Katowice 2002r. s.106-108

58.   Pupki, Godki i Węgajty, w: VI Forum Architektury Krajobrazu. Krajobraz i ogród wiejski, materiały konferencyjne. KUL, Lublin 2003 66-68

59. Widoki Warszawy. W: Przyroda i miasto, pr. zb. pod red J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003r s. 101-149

60.   Jednostka miejska domowiec, w: K. Gerlic (red). Architektura i technika a zdrowie, Politechnika Śląska, Gliwice 2004, s. 229-234

61. Wartości krajobrazu kulturowego Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta, w : J. T. Królikowski, A. Różańska, J. Rylke, J. Skalski, Wartości krajobrazu kulturowego Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 15-56

62. Zezwierzęcenie. Arteon, nr 9(53) wrzesień 2004, s. 12-13

63. Needs of a human as an organism living wild life in natural environment / Potrzeby człowieka jako organizmu dziko żyjącego w środowisku. (w: J. Szyszko and Michael Abs ed.) Landscape architecture and spatial planning as the basic element in the protection of native species - modeling of succession stages / Architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna jako podstawowy element ochrony krajowych gatunków - kształtowanie stadiów sukcesji. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 7 - 31

64. Domowiec (w: J. Rylke red.) Przyroda i miasto VI, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004r. s.133-143

65.Klub Performance rozpoczął działalność. spam.art.pl, artinfo 47/2005, www.spam.art.pl

66. Jan Rylke, Godki Pupki i Węgajty w: J. Janecki, Z. Borkowski (red.) Krajobraz i ogród wiejski. Tom 1. Nowe idee i metody w architekturze krajobrazu. Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, str. 75-82

67. Klub Performance. galois 2005, http//galoisquarterly.webpark.pl

68. Klub Performance. arteon, nr 3 (59) marzec 2005

69.  Sztuka i etyka Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca. Obieg, nr 1 (71) 2005

70. Fenomenologiczna metoda badania krajobrazu miasta (Phenomenological Method of Town Landscape Researching). Architektura krajobrazu. Nr 3-4/2002, s. 4-12

71. Anastazy B. Wiśniewski - wspomnienia o Anastazym. Galois. 2005. http://galoisquarterly.webpark.pl/Frame_main.html

72. Klub Performance jeszcze raz. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. Nr 5/2005. http://www.sztukakrajobrazu.pl/klub.htm

73. Jan Rylke, Beata J. Gawryszewska. Trzy filary promenady. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. Nr 3/2004. http://www.sztukakrajobrazu.pl/gawryl.htm

74. Jan Rylke, Beata J. Gawryszewska, Jeremi T. Królikowski. Program ochrony krajobrazu - jurydyka królewska. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. Nr 3/2004. http://www.sztukakrajobrazu.pl/Rylke.htm

75. Beata J. Gawryszewska, Jeremi T. Królikowski, Jan Piekarczyk, Jan Rylke, Marta Wielochowska. Galaktyka Warszawa. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. Nr 4/2005. http://www.sztukakrajobrazu.pl/spirala.htm

76. Beata J. Gawryszewska, Jan Rylke. Trzy filary promenady. (w: J. Rylke red.). Przyroda i miasto tom 7. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2005 s. 44-51

77. Jan Rylke, Beata Gawryszewska, Jeremi T. Królikowski. Program ochrony krajobrazu - jurydyka królewska. (w: J. Rylke red.). Przyroda i miasto tom 7. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2005 s. 73-77

78.Jan Rylke, Beata J. Gawryszewska, Jeremi T. Królikowski, Jan Piekarczyk, Marta Wielochowska. Galaktyka Warszawa. (w: J. Rylke red.). Przyroda i miasto tom 7. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2005 s. 185-191

79.  Park Europy – Europos Parks. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. Nr 6/2005 http://www.sztukakrajobrazu.pl/europas.htm

80. Sztuka krajobrazu. Rocznik Rzeźba Polska, t. XI: rzeźba - architektura. Wzajemne relacje i strategie. Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2005, s. 67-72; Landscape art, s. 73

81. Topografia miasta. Oblicza równowagi. Aspects of equilibrium. Studia i materiały Wydziału Architektury P. Wr. 1/ 2005, s. 323-331

82.Sacrum w przestrzeni miasta. Urbanista nr 4 (40) 2006, s. 9

83.Street art, landscape art and the garden art in a contemporary city. (w: Axel Schwerk, Jan Rylke, Jan Szyszko ed.). Landscape architecture and regional planning as the basic determinant in the protection of native species. Nature 2000, architecture of landscape and planning of space as basic factor for protection of native animal species. Warsaw Agricultural University Press, Warsaw 2006, s. 19-29

84.  Metaphysical interpretations of nature in the fine arts. (w: Axel Schwerk, Jan Rylke, Jan Szyszko ed.). Landscape architecture and regional planning as the basic determinant in the protection of native species. Nature 2000, architecture of landscape and planning of space as basic factor for protection of native animal species. Warsaw Agricultural University Press, Warsaw 2006, s. 30-39

85.  Założenia programowe projektu badawczego: Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. (w: j. Rylke, A. Różańska, M. Kaczyńska red.) Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym. Preservation and public utilization of parks, gardens, cemeteries and other forms of designed green spaces and their public promotion. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 20-22

86. Program principles of research project: Monumental cultural landscape, parks, gardens, and other forms of designed green spaces. Their preservation, conservation, restoration and public utilization (w: j. Rylke, A. Różańska, M. Kaczyńska red.) Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym. Preservation and public utilization of parks, gardens, cemeteries and other forms of designed green spaces and their public promotion. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 23-25.

87. Małgorzata Kaczyńska, Jan Rylke. Wiek substancji zabytkowej pokrycia terenu na przykładzie zespołu Wilanowa w Warszawie (w: j. Rylke, A. Różańska, M. Kaczyńska red.) Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym. Preservation and public utilization of parks, gardens, cemeteries and other forms of designed green spaces and their public promotion. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 93-94

88. Małgorzata Kaczyńska, Jan Rylke. Age of monumental substance of terrain components on an example of Wilanów complex in Warsaw (w: j. Rylke, A. Różańska, M. Kaczyńska red.) Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym. Preservation and public utilization of parks, gardens, cemeteries and other forms of designed green spaces and their public promotion. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 94-95

89. Jan Rylke: Mowa miasta, czyli: Jak cię widzą, tak cię piszą. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. nr 7, 2006, http://www.sztukakrajobrazu.pl/mowasacrum.htm

90. Klub _Performance w drugim roku. artluk, nr 1, 2006, s. 68-71.

91. Drzewo i człowiek - wymagania gatunkowe (w: Dariusz Anderwald red.) Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów. Studia i materiały CEPL, Rogów 2006, s. 18-25.

92. Środowisko przyrodnicze jako ekosystem populacji homo sapiens. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XVI/2, 2006, cz. 2, s. 11-25

93. W stylu déjà vu . Artluk, nr 2/2006, s. 10-15

94. Obumarła przestrzeń. Rocznik Rzeźba Polska, t. XII: Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2006

95. Domowiec jako jednostka zabudowy miejskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu (Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych), tom XV, Słupsk 2006, s. 310-317

96. Kompozycja krajobrazu kulturowego, Architektura krajobrazu (Studia i prezentacje), nr 1-2, 2006, s.24-31

97. Joanna macha szpachelką w: Joanna Krzysztoń. Reality schow. Galeria Krytyków "Pokaz", MCKiS, Warszawa 2007, s. 4-5 (katalog wystawy)

98. Cmentarze zabytkowe. (w: J. Rylke red.). Przyroda i miasto tom 8. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2006 s. 405-407

99.  Małgorzata Kaczyńska, Jan Rylke. Wiek substancji zabytkowej pokrycia terenu na przykładzie zespołu Wilanowa w Warszawie (w: J. Rylke red.). Przyroda i miasto tom 8. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2006 s. 180-188

100. Małgorzata Kaczyńska, Jan Rylke, Marta Wielochowska. Oś Cytadeli (Traugutta) - Żoliborz nad Wisłą (w: J. Rylke red.). Przyroda i miasto tom 9. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2007 s. 138-146

101. Konrad Kucza-Kuczyński, Jan Rylke. Sacrum w krajobrazie miejskim (w: J. Rylke red.). Przyroda i miasto tom 9. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2007 s. 187-190

102. Mowa miasta (w: J. Rylke red.). Przyroda i miasto tom 9. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2007 s. 197-204

103. Mindaugas Navakas w Orońsku. Orońsko nr 1(66) 2007, s. 3-6

104. Magdalena Gąsowska, Jan Rylke.  Atrakcyjność wizualna krajobrazu / Visual attractiveness of the landscape. (w: J. Rylke i inni red.) Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym. Preservation and utilization of cultural landscape and its public promotion. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, s. 48-49

105. Jan Rylke, Jeremi Królikowski. Idea „promenady” / Idea of „promenade” (w: J. Rylke i inni red.) Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym. Preservation and utilization of cultural landscape and its public promotion. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, s. 143-144

106. Warsztaty projektowania przestrzeni publicznej w krajobrazie miasta jako zasada kreacji krajobrazu w społeczeństwie demokratycznym. Czasopismo techniczne. Architektura, z. 5-A/2007, s. 239-240

107. Energia miasta, Stolica, nr 11, 2007, s. 20-21

108. Kassel jako przystanek w trasie wielkiej podróży (Grand Tour), Orońsko nr 3-4/2007, s. 39-42

109. Magdalena Gąsowska, Jan Rylke.  Atrakcyjność wizualna krajobrazu  (w: J. Rylke red.). Przyroda i miasto, tom 10, część 1. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2007, s. 161-170

110. Ochrona i użytkowanie krajobrazu sacrum. (w: J. Rylke red.). Przyroda i miasto, tom 10, część 2. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2007,s. 225-228

111. Jan Rylke i inni, Idea "promenady". (w: J. Rylke red.). Przyroda i miasto, tom 10, część 2. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2007, s. 382-404

112. Sztuka krajobrazu kulturowego w: Sztuka projektowania krajobrazu. Wydawnictwo ASP, Poznań 2007, s. 21-29

113. Wstęp. (w: J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora red.) Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 7-12

114. Cmentarze i krajobraz sacrum. (w: J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora red.) Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 33-34

115. Alberta Campitelli, Peter Goodchild, Małgorzata Kaczyńska, Jan Rylke, Dorota Sikora. Przepisy prawa i zielone swiaty. (w: J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora red.) Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 34-44

116. Peter H. Goodchild, Paweł Jaskanis, Anna Różańska, Jan Rylke, Maciej Rymkiewicz, Piotr Szpanowski, Dorota Sikora. Badania terenowe i objazdy studialne. (w: J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora red.) Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 45-80

117. Ogród, park, cmentarz i krajobraz. Podstawowe pojęcia. (w: J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora red.) Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 81-110

118. Powstanie sztuki  Artluk 2008, Nr 3, s. 16-17

119. Bifurkacje  Exit : Nowa Sztuka w Polsce 2008, Nr 3, s. 4890-4893

120. Energia Powązek, Zeszyty Wolskie 2007, Nr 9, s. 25-32

121. Jan Rylke, Dorota Krug, Wartości nadestetyczne zespołów rzeźb i ich oddziaływanie. w: (Katarzyna Chrudzińska - Uher, Bartłomiej Gutowski red.) Rzeźba Polska, t. 122, Rzeźba w Polsce (1945-2008) Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2008 s. 251-258/390

123. Jan Rylke, Anna Długozima. Ocena, wycena i kształtowanie zasobów kulturowych  w: (Jana Szyszko, Bolesław Porter, Jarosław Malczyk red.) ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju regionalnego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa :2009, s. 255-285

124. Jan. Rylke, ntroduction  w  Green worlds : monumental cultural landscape, parks, gardens, cemeteries and others forms of designed green spaces. their protection, conservation, restoration and public promotion / ed. by Jan Rylke, Małgorzata Kaczyńska. - Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, 2009. - S. 7-12

125. Jan. Rylke, Garden, park, cemetery and landscape. Basic notions / 2009 Green worlds : monumental cultural landscape, parks, gardens, cemeteries and others forms of designed green spaces. their protection, conservation, restoration and public promotion / ed. by Jan Rylke, Małgorzata Kaczyńska. - Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, 2009. - S. 13-42

126, Arboretum Bolestraszyce. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. Nr 10, 2009, www.sztukakrajobrazu.pl

127. Ogród w procesie (procesualność w sztuce ogrodowej). Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. Nr 10, maj 2009, www.sztukakrajobrazu.pl

128. Kultura niezależna 25 lat później. Artluk nr 2 (12) 2009, s. 84-87

129. Aleje i drzewa jako istotny element architektury krajobrazu w Krzysztof A. Worobiec, Iwona Liżewska (red.) Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona. Borussia, Kadzidłowo - Olsztyn 2009, s. 35-44

130. Methods of assessment of esthetic values of landscape w Jan Szyszko, Agata Jojczyk (ed.) International conference "Ecological, economical and cultural methods of landscape assessment and evaluation in the light of the un climate change convention and the un convention on biological diversity", s.36-39

131. Axel Schwerk, Izabela Dymitryszyn, Beata Gawryszewska, Jan Rylke, Jan Szyszko. Assessement of ecological and esthetical values of the research object "Krzywda" w Jan Szyszko, Agata Jojczyk (ed.) International conference "Ecological, economical and cultural methods of landscape assessment and evaluation in the light of the un climate change convention and the un convention on biological diversity", s.53-64

132.  Wyprawa na weneckie biennale. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. Nr 11, sierpień 2009, www.sztukakrajobrazu.pl

133. Niemiecka wystawa ogrodnicza Buga 09. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. Nr 11, sierpień 2009, www.sztukakrajobrazu.pl

134. Jan Rylke, .Magdalena Gąsowska,  Wartości krajobrazu wiejskiego i przemysłowego dla rozwoju rekreacji na przykładzie wsi warmińskich i Kanału Elbląskiego Nauka Przyroda Technologie 2009, T. 3, z. 1, # 33

135. Wiersze. Wydawnictwo Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu, Warszawa 2009, s. 84

135. Jan Rylke. Wyd. Galeria U, Warszawa 2009, s.36

136. Złote obrazy Joanny Krzysztoń w: Joanna Krzysztoń, Stan Przejściowy, Wyd. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Radom 2009, s.

137. Ocena krajobrazu kulturowego [W:] Kultura przestrzeni gminy / pod red. Jeremiego T. Królikowskiego, Beaty Rothimel i Kamili Juśkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010. - S. 115-128

138. Kultura niezależna / pod red. Jana Rylke. Warszawa : Wydawnictwo Sztuka ogrodu, Sztuka krajobrazu, 2010. s 161

139. Kompozycja [W:] Skrypt do Wzornictwa Ogrodowego 2010-2011 / pod red. Jana Rylke. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2010. - S. 153-173

140.  Rysunek [W:] Skrypt do Wzornictwa Ogrodowego 2010-2011 / pod red. Jana Rylke. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2010. - S. 9-24

141. Ogród nowoczesny jako dzieło sztuki [W:] Ogród za oknem : dzieło sztuki / [red.  Beata Joanna Gawryszewska]. - Warszawa : Wydawnictwo Sztuka ogrodu, Sztuka krajobrazu, 2010. - S. 33-37

142. Rylke, Jan, Skalski, Janusz Wpływ estetyki i wartości kulturowych na nasze zdrowie i psychikę [W:]  Ekologia wnętrz : zdrowy dom, zdrowe mieszkanie, zdrowi ludzie / Henryk Zimny. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, 2010. - S. 106-121

143. Zasady oceny krajobrazu kulturowego [W:] Ocena i wycena zasobów przyrodniczych / red. nauk. Jan Szyszko, Jan Rylke, Piotr Jeżewski, Izabela Dymitryszyn. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2010. - S. 274-309

144. Krajobraz kulturowy Polski [W:] Ocena i wycena zasobów przyrodniczych / red. nauk. Jan Szyszko, Jan Rylke, Piotr Jeżewski, Izabela Dymitryszyn. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2010. - S. 66-96

145. Festiwal ogrodowy 2010 "Ciało i Dusza" w Chaumont-sur-Loire, Sztuka ogrodu. Sztuka Krajobrazu, 12 listopad, 2/2010 www.sztukakrajobrazu.pl

146.  Katedra Sztuki Krajobrazu (red) Wydawnictwo Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu, Warszawa 2009, s. 82

147. Wzornictwo ogrodowe (red) Wydawnictwo Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu, Warszawa 2010, s. 216

148. Kompozycja,  [W:] Skrypt do Wzornictwa Ogrodowego 2010-2011, pod red. Jana Rylke, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2010, s. 153-173

149. Rysunek [W:] Skrypt do Wzornictwa Ogrodowego 2010-2011, pod red. Jana Rylke, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2010, s. 9-24

150. Klub Performance: Warszawa, listopad 2004 - maj 2008 - ... doprowadził do wyd. Jan Rylke ; aut.: Jan Rylke et al.] Wydawnictwo Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa 2011, 275 s. il.

151. Rylke Jan, Krajobraz kulturowy. Mapy znaczeń. Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych [red. nauk. Sebastian Bernat]. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2011. S. 278-287.

152. Rylke Jan. Kompozycja [W:] Wzornictwo ogrodowe: skrypt 2011-2012 pod red. Jana Rylke. Warszawa, 2011. S. 128-145

153. Rylke Jan. Rysunek i rzeźba - wiedza zawodowa [W:] Wzornictwo ogrodowe skrypt 2011-2012 pod red. Jana Rylke. - Warszawa, 2011. - S. 24-29

154. Rylke Jan. Rysunek i rzeźba zawodowa [W:] Wzornictwo ogrodowe skrypt 2011-2012 pod red. Jana Rylke. - Warszawa, 2011. - S. 11-23

155. Rylke Jan. Idee w sztuce: ogrodowej przede wszystkim Artluk 2011, nr 2, s. 20-21

156. Rylke Jan, Gawryszewska Beata J. Projektowanie siedziby rodzinnej. Cz. 1 /.[W:] Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym: skrypt dla słuchaczy / pod red. Beaty J. Gawryszewskiej. - [Warszawa], 2011. - S. 6-20

157. Rylke, Jan. (red.) Krajobraz XXI wieku: sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku Warszawa Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, 2011. 321 s. il. W tym tomie podrozdziały: wprowadzenie, s. 8-9, sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku, s. 10-23, tło ogolne i krajobrazowe s. 27, słownik sztuki krajobrazu s. 49-52, sytuacja środowisk artystycznych w końcu XX wieku w Polsce, s. 59, ogród i krajobraz jako dzieło sztuki, s. 73-75, domowiec, s. 123-127, sztuka na ulicy, s. 152-174, sztuka ogrodu i krajobrazu przełomu XX i XXI wieku, s. 195-199, idee w sztuce 242-248, festiwal ogrodowy Bolestraszyce 2011, s. 282-312.

158. Rylke Jan (red.) Sztuka religijna dla domu. Parafia pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa 2011, s. 52, il.

Jan Rylke Izabela Myszka-Stąpor, Beata Rothimel, Jan Rylke (red.). Katalog Katedry Sztuki Krajobrazu, prace 2011-2012 rok. Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu nr1/2012, s.288, il.

159. Jan Rylke, Wprowadzenie s. 4-6; Jan Rylke. Dekoracja malarska jako element wzornictwa ogrodowego, s, 84-89 w: Jan Rylke (red.), Wzornictwo ogrodowe 2012, Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu nr 4/2012, s.280, il.

 160. Jan Rylke. Festiwal ogrodowy 2010 "Ciało i Dusza" w Chaumont-sur-Loire. Chaumont-sur-Loire; Garden Festival 2010; "Body and Soul" Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. 2/2010, ISSN 1689-5274, http://www.sztukakrajobrazu.pl/

161. cykl spotkań dyskusyjnych:  Sztuka krajobrazu i w krajobrazie... Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. 2/2010, ISSN 1689-5274, http://www.sztukakrajobrazu.pl/

162. Festiwal ogrodowy  Bolestraszyce 2011; Garden Festival  Bolestraszyce 2011 Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. 2/2010, ISSN 1689-5274, http://www.sztukakrajobrazu.pl/

163. II Festiwal Ogrodowy Bolestraszyce 2012 Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. 14/2012 ISSN 1689-5274, http://www.sztukakrajobrazu.pl/

164. RHS Chelsea Flower Show 2012 Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. 14/2012 ISSN 1689-5274, http://www.sztukakrajobrazu.pl/

165. Materiały do sztuki krajobrazu i sztuki w krajobrazie II połowy XX wieku i początku XXI wieku Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu. 14/2012 ISSN 1689-5274, http://www.sztukakrajobrazu.pl/

166. II Festiwal Ogrodów Bolestraszyce 2012, (redakcja i komentarze), Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce, 2012, s. 32

167. Ogrody sztuk, Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu nr 2/2013, s.136, il.

168. Rylke j., Sztuka krajobrazu i sztuka w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku. Wynik projektu badawczego, The art of landscape and art within the landscape as seen by artistic transformations at the turn of the 21st century. The results of a research project, Architektura krajobrazu 1/2013, s. 50-63

169.Rylke J., Tradycje kształtowania przestrzeni życiowej i wpisywania się w krajobraz, w: Milecka M., red. Natura i kultura w tradycji polskości, 2013, Wydawnictwo UP, Lublin, s. 36-44

170. Rylke J., Ścieżki rozpoznawania wartości kulturowych w krajobrazie. Trails laid out for the purpose of recognising cultural values of the landscape, w: Dymitryszyn I., Szyszko J., Rylke J., red., Terenowe metody oceny i wyceny zasobów przyrodniczych. Field methods of evaluation and assessment of natural resources, 2013, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 161-233

171. Rylke J. Piórecki N., III Festiwal ogrodowy Bolestraszyce 2013, Wyd. Arboretum i Zakład Fizjografii Bolestraszyce s. 36

172. Rylke J., (red.), X Ursynowskie spotkania twórców 2014, Galeria wieża (katalog) s. 24

173. Rylke J, Land Art i sztuki pokrewne 1973 - 1991/and related art 1973 - 1991, Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, 2/2014. s. 105

174. Rylke J. Land art i sztuki pokrewne - ewolucja pojęcia i praktyk artystycznych/ Land art and related art - evolution of the notion and artistic practices, Orońsko, 3(96) 2014, s. 50-59

175. Po co nam artyści, Gazeta Polska codziennie

176. Komu służy sztuka, Gazeta Polska codziennie, 2/01/2015

177. Każdy jest artystą, Gazeta Polska codziennie, 6/02/2015

178. Rylke J. Piórecki N., IV Festiwal ogrodowy Bolestraszyce 2014, Wyd. Arboretum i Zakład Fizjografii Bolestraszyce s. 36

179. Rylke J., (red.), XI Ursynowskie spotkania twórców 2015, Galeria wieża (katalog) s. 32

180. Szkoły w polskiej sztuce, Gazeta Polska codziennie, 17/04/2015

181. Sztuka ulicy, Gazeta Polska codziennie, 29/05/2015

182. Parafiańszczyzna. O sztuce religijnej, Gazeta Polska codziennie, 19/06/2015

183. Art  Brut i sztuka dziecka, Gazeta Polska codziennie, 21/08/2015

184. Rylke J., Ogrody zmyślone (made-up gardens), Widzenie krajobrazu. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, 1/2015. s. 15-18 (publikacja dwujęzyczna polska i angielska)

185. Rylke J., Sztuka wobec antysztuki – 20 wschodni salon sztuki. Sztuka wobec aktualności – Lublin 2015, s.

186. Krajobraz Polski w oczach Polaków i ich sąsiadów, [w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Krajobraz jako dorobek kulturowy, M. Milecka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s.25-32, Lublin 2015

187. Jak wykształcić artystę. Gazeta Polska codziennie, 18/12/2015

188. My Polacy, Galeria XXI. Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa Rok 2016, s. 44,

189. Warszawska szkoła architektury krajobrazu, pod red. Jana Rylke w Warszawska szkoła architektury krajobrazu. Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu, 1/2016 Rok 2016 s. 11-46,

190. O stylu panującym pomiędzy kulturą i naturą, pod red. Elżbiety Pióreckiej Interpretacje przestrzeni. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Rok 2016 s. 7-23

191. Teoria i zasady projektowania dla architektów krajobrazu. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 1/2017, s. 1 -199

192. The Role of Ujazdów and Łazienki in Shaping Warsaw’s Identity / Rola Ujazdowa i Łazienek w procesie kształtowania tożsamości Warszawy. Nature in culture / Przyroda w kulturze / pod red. Małgorzaty Mileckiej Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2016, 177-187/157-176

193. RENATA JÓŹWIK, NATALIA KOT, SEWERYN MALAWSKI, MAŁGORZATA MILECKA, VIKTOR MYRONENKO, JAN MARIA RYLKE, EWELINA WIDELSKA. Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2017, s. 1-164

194. RENATA JÓŹWIK, NATALIA KOT, MAŁGORZATA MILECKA, JAN MARIA RYLKE, EWELINA WIDELSKA, PAULINA HORTYŃSKA, SEWERYN MALAWSKI, Tożsamość i obcość. Narracja przestrzeni. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Lublin 2017, s. 1-142

195. Komponowanie ogrodu. w: Projektowanie ogrodu i krajobrazu : wybór tekstów / pod redakcją Beaty J. Gawryszewskiej, Izabeli Myszki-Stąpór, Krzysztofa Hermana, Jana Rylke, Warszawa 2017, Wydawnictwo SGGW, s. 193-213

196. Ogród i krajobraz jako dzieło sztuki. w: Projektowanie ogrodu i krajobrazu : wybór tekstów / pod redakcją Beaty J. Gawryszewskiej, Izabeli Myszki-Stąpór, Krzysztofa Hermana, Jana Rylke Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s. 166-169

197. Sztuka ogrodowa na przełomie XX i XXI wieku. Sytuacja ogólna.w: Projektowanie ogrodu i krajobrazu : wybór tekstów / pod redakcją Beaty J. Gawryszewskiej, Izabeli Myszki-Stąpór, Krzysztofa Hermana, Jana Rylke Warszawa 2017, Wydawnictwo SGGW, s. 23-32

198. Przyrodniczy kontekst projektowania krajobrazu.w: 40 lat Bioniki w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Projektowanie krajobrazu jako nieodzowna część ochrony środowiska przyrodniczego Poznań, Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 2017s. 79-90,

199. Przemysław Kwiek-artysta sztuki wysokiej. [AUT.] JAN MARIA RYLKE, JAN STANISŁAW WOJCIECHOWSKI. Aspiracje 2018 nr 1 s.112-117

200. Moralitety. [AUT.] JAN MARIA RYLKE. W: Monografie: Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu, ; 4[21]/2018 Warszawa 2018, [b.w.], 167 s, il. bibliogr,

201. Płaczę nad wami. [AUT.] JAN RYLKE. W: Forum Nowych Autonomii Sztuk s149-156. Elbląg 2018, Centrum Sztuki Galeria EL

202. Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe. [AUT.] MAGDALENA BŁAZIAK, PAULINA HORTYŃSKA, RENATA JÓŹWIK, NATALIA KOT, SEWERYN MALAWSKI, MAŁGORZATA MILECKA, VIKTOR MYRONENKO, ADRIAN PIŁAT, JAN MARIA RYLKE, EWELINA WIDELSKA. Lublin 2018, Uniwersytet Przyrodniczy, 108

203. Rozwiązania parkowe i architektoniczne. [AUT.] JAN RYLKE. Aktual. Uniw. Przyr. Lub. 2018 R.22 nr 2 (86) s. 16-17, il. (popularne)

204. Drzewo w modernizmie. [AUT.] JAN MARIA RYLKE. W: Drzewa Kraków 2018, Wydawnictwo EMG, s. 49-73

205. Dobre życie. Ranking polskich województw. [AUT.] JAN MARIA RYLKE. W: Regiony w Europie / pod redakcją Małgorzaty Mileckiej Lublin 2018, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s.113-133

206. Przemiany formy w modernizmie. [AUT] JAN MARIA RYLKE. W: Regiony w Europie / pod redakcją Małgorzaty Mileckiej Lublin 2018, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s.77-98

207. Kultura Ziemi. [AUT.] MAŁGORZATA MILECKA, JAN MARIA RYLKE, RENATA JÓŹWIK, NATALIA KOT, SEWERYN MALAWSKI, PAULINA HORTYŃSKA, SYLWIA SZEFLER, EWELINA WIDELSKA. Lublin 2018, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, 142 s,

208.  Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe 2019. [AUT.] MAŁGORZATA MILECKA, JAN RYLKE, SEWERYN MALAWSKI, RENATA JÓŹWIK. Lublin 2019, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy, 83 s, il. bibliogr, 978-83-953252-2-9.

209. Dwugłos na temat książki Jana Stanisława Wojciechowskiego "Trwanie i wyjście". [AUT.] PRZEMYSŁAW KWIEK, JAN RYLKE. Aspiracje 2019 nr 1 s.89-93, il.

210. Sztuka ogrodów w Galerii Działań. [AUT.] JAN RYLKE. Aspiracje 2019 nr 1 s.43, il.

211. Warszawska szkoła sztuki wysokiej. Bagienka i szkoła. Aspiracje 2019 nr 4 s. 117-122

212. Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe 2020. [współautor] JAN RYLKE,. Lublin 2020, Katedra Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, 63 s, il, 978-83-9632-523-6

213. Historia sztuki dla artystów. [AUT.] JAN RYLKE. Warszawa 2020, Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, 250 s, il. bibliogr, 978-83-947762-8-2.

214. Sztuka wobec ocieplenia klimatu. [AUT.] JAN RYLKE. Aspiracje 2020 nr 1/2 s. 121-126, il.,bibliogr.

215. Rylke J., 2021, Nauka polska wobec nauki w krajach rozwiniętych i miejsce w niej nauk środowiskowych, Aspiracje, nr 6 2 /6 3 (4/2020/1/2021), s. 118-132

216. Poczet władców Polski, [AUT.] JAN RYLKE. Warszawa 2021, Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, 298 s, il. bibliogr, 978-83-962226-0-2

217. Kompozycja. [AUT.] MAŁGORZATA MILECKA, JAN MARIA RYLKE, Marcin Iwanek, RENATA JÓŹWIK, NATALIA KOT, SEWERYN MALAWSKI, PAULINA HORTYŃSKA, SYLWIA SZEFLER, EWELINA WIDELSKA. TNOiK, Toruń 2019, s. 284

218. Jan Rylke - Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80. Recenzje z wystaw zewnętrznych, czerwiec 2022,  www.walkamlodych.pl

219. Jan Rylke - Zachęta. Recenzje z wystaw zewnętrznych, lipiec 2022,  www.walkamlodych.pl

220. Jan Rylke. Sztuka dzieci w Galerii Działań, Passa, Nr 25 (1116), 2022, s.11

221. Jan Rylke (rozmowa). Publiczne życie drzew, Rzut - krajobraz, +29(3/4) 2021, s.

222. Jan Rylke. Z podróży do ogrodów Niemiec i Francji latem 2022 roku, www.walkamlodych.pl

223. Jan Rylke (rozmowa z Andrzejem Rogińskim). Po schodach do Galerii na dziewiątym piętrze. Nasze Stokłosy, maj 2022, s. 14

224. Jan Rylke (rozmowa z Adamem Robińskim). Korzenie i korony. Tygodnik Powszechny. nr 17-18 3642-3643 2019, s. 20-23

225. Jan Rylke. Think Crazy. Sztuka i Dokumentacja nr 26 (2022). s. 266-271

226. Jan Rylke (red.). Walka młodych 2018-2023. Warszawa 2023, Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, s. 264, il.

227. Jan Rylke. Ursynowskie Spotkania Twórców – czerwiec 2023, Wiadomości Ursynowskie, NR 7/8 (331/332), lipiec/sierpień 2023, s. 9

 

Wystawy indywidualne wraz z publikacjami w katalogach wystaw:

1. Salon  Debiutów (z Adamem Kozłowskim i Jerzym Święcem), Warszawa 1970r.

2. Grafika, TPSP, Warszawa 1972r.

3. Grupa  RSD  (z  Januszem Duckim i Jerzym Święcem), Galeria Wola, Warszawa 1973r., Grupa  RSD  (z  Januszem Duckim i Jerzym Święcem), Galleri Lunds Nation, Lund 1973r.

4. Galeria Pi, Kraków 1973r.

5. Galeria u dziennikarzy, Wrocław 1974r. Galeria Konkretów, Lubin 1974r.

6.Tatuaże, Galeria Współczesna, Warszawa 1977r. Tatuaże, PSM, Pruszków 1977r.

7. Galeria Studio, Warszawa 1979r.

8. Plaga, (z Erazmem Ciołkiem), Galeria Działań, Warszawa 1983r.

9. Instalacja, Galeria Kalipso, Warszawa 1985r.

10.  Tęczowy pterodaktyl, Galeria 102, Warszawa 1986r.

11.  Galeria "Inny Świat", Kraków,1986r.

12.  Delegacja  "Galerii Kalipso", Galeria Kalipso Waldemara Petryka, 1987r.

13.  Galeria  "tp"  (Teatru  Powszechnego) Jana St. Wojciechowskiego, 1987 r.

14.  Akcja,  (z  Marcinem  Jagiełłą  i  Markiem  Koniecznym)  Galeria Działań Freda Ojdy, 1988 r.

15.  Galeria "U" Włodzimierza Dawidowicza, 1988 r.

16.  Studio "M" Bożeny Marki, 1989 r.

17.  Kaprysy,  (z Joanną Krzysztoń), Centrum Akademii Ruchu, Warszawa 1991r.

18.  Taniec z obrazami, Galeria Działań, Warszawa 1992r. Taniec z obrazem, Galeria QQ Łukasza Guzka, Kraków 1992r.

19.  Evropský  stánek-evropská bouda, Ośrodek Kultury Polskiej, Praga 1992r.

20.   I Cing, Galeria "U Kallimacha", Toruń 1993 r. I Cing i inne obrazy, Galeria Krytyków "Pokaz", Warszawa 1995r. I Cing i inne obrazy, Galeria " GR", Grójec 1995r. I Cing i inne obrazy, Regionalny Ośrodek Kultury, Tarczyn 1995r.

21.  Andromeda - domowa opera, Galeria QQ, Kraków 1994r.

22.  Wystawa  przenośnego  bigosu,  Galeria  "U"  im.  Brata Alberta, Warszawa 1994r

23.  Anioły i diabły, Dom Sztuki, Warszawa 1997r.

24.  Obrazki z wystawy, Sanok, listopad 1997r.

25.  Rysunek, Galeria „U” im Brata Alberta, Warszawa 1998r.

26.  Malarstwo i rysunek, Koszalin, Galeria na piętrze, 1999r.

27.   2000 lat po narodzeniu Chrystusa. Wystawa w związku, DAP, Warszawa 2000r, Galeria „U Jezuitów”, Poznań 2000r.

28.  Pocałunki, Galeria „U” im Brata Alberta, Warszawa 2001

29.  Pocałunki, Zamek Joannitów, Łagów, 2002

30.  Po-widoki Warszawy (z Jeremim T. Królikowskim i Teresą Tyszowiecką Tarkowską), Teatr Nowy, Warszawa 2003

31. Warszawa. Krajobraz miasta (z Jeremim T. Królikowskim), OW SARP, Warszawa 2003

32. Widoki Warszawy. Galeria Działań. Ursynów, 2004

33. Obrazy Warszawy (z Jeremim T. Królikowskim), Muzeum Wilanów Pałac, Oranżeria, Warszawa 2004

34. Krajobraz Mazowsza i Wesołych Świąt. Pracownia Sztuki, Warszawa 2004

35. Drogi Krzyżowe (z Marianem Czaplą, Jerzym Derkaczem i Marianem Nowińskim) Galeria na emporach, Warszawa Ursynów, 2 kwietnia - 30 kwietnia 2006

36. Stare Obrazy, Galeria Wieża przy Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, Warszawa Ursynów, maj 2007

37. Nowe Obrazy, ośrodek Plenerowy Skoki, 25-31 sierpień  2007

38. Malarstwo, Galeria w Ratuszu, Inowrocław, luty - marzec 2008

39. Wilk tasmański i inni, Galeria XX1, Warszawa maj 2008

40. Wystawa z okazji 40lecia pracy twórczej, Galeria U dom kultury Stokłosy, Warszawa wrzesień-październik 2009

41. Wystawa malarstwa, Arboretum w Bolestraszycach, maj 2013

42. Land Art i sztuki pokrewne 1973 - 1991, Galeria Działań, Warszawa, luty - marzec 2015

43. My Polacy, Galeria XXI, Warszawa, kwiecień - maj 2016

44. Męczennicy, Warszawa, Galeria Walka Młodych, listopad 2018

45. Stolica, Galeria Walka Młodych, Ursynów, listopad 2019 roku.

46. Historia, Bolestraszyce, Galeria u Piotra, czerwiec 2021

47. Ogrody, Galeria Test, Warszawa, czerwiec - lipiec 2022

48. Męczennicy (z Joanną Krzysztoń), Podziemie Kamedulskie, październik - listopad 2022

49. Komiksy (z Przemysławem Kwiekiem i Janem St. Wojciechowskim), Galeria Walka Młodych, Ursynów, lipiec 2023 roku.

 

Udział w wystawach zbiorowych wraz z publikacjami w katalogach wystaw:

1.  2 ogólnopolska wystawa młodej grafiki, BWA, Poznań 1969r

2. 8 debiut absolwentów ASP , TPSP, Warszawa 1969r.

3.  Warszawa w sztuce, DAP, Warszawa 1969r.

4.  23 festiwal sztuk plastycznych, Sopot 1970r.

5.  V jubileuszowy  festiwal  polskiego  malarstwa  współczesnego, Szczecin 1970r.

6.  Propozycje graficzne, Galeria MDM, Warszawa 1970r.

7.  Grafika polska, Inter Art Gallery, Kolonia 1970r.

8.  Wystawa młodych, Galeria MDM, Warszawa 1971r.

9.  4 festiwal sztuk pięknych, Zachęta, Warszawa 1972r.

10.  Kopernik‑kosmos,  Galeria  MDM, Warszawa 1972r. Kopernik‑kosmos, Muzeum okręgowe, Toruń 1972‑73r. Kopernik‑kosmos, Ateny 1973r.

11.  Wystawa młodych, Galeria MDM, Warszawa 1973r.

12.  V festiwal sztuk pięknych, Zachęta, Warszawa 1974r.

13.  Realizm i tendencje pochodne. DAP, Warszawa 1975r. 4 o poprawę, DAP, Warszawa 1975r.

14.  Konkurs "człowiek", Zachęta 1975r. (II nagroda min. komunikacji)

15.  Polskie malarstwo i grafika, Galeria Szipka 6, Sofia 1975r.

16.  Dziewczyna, Galeria ART, Warszawa 1977r.

17.  Młoda Plastyka Polska, Donieck 1977r.

18.  Ogólnopolskie biennale sztuki młodych, BWA, Sopot 1978r,

19.  Inspiracje fotograficzne, SBWA‑MDM, Warszawa 1978r.

20.  7 festiwal sztuk pięknych, Warszawa 1978r.

21.  Granice tradycji, Muzeum okręgowe, BWA, Kalisz 1980r.

22.  Polski nowy realizm, Ośrodek Kultury Polskiej Budapeszt, Ośrodek Kultury Polskiej Praga, Ośrodek Kultury Polskiej Sofia, Ośrodek Kultury Polskiej Berlin 1980r.

23.  1 akcja świat, SBWA - MDM, Warszawa 1980r.

24.  2 akcja świat, Desa, Warszawa 1980r. 3 akcja świat, Galeria Emceka - Forum, Kraków 1981r. 4 akcja świat, BWA - Baszta Czarownic, Słupsk 1981r.

25.  5 akcja świat, ART, Warszawa 1981r.

26.  35 jubileuszowy ogólnopolski salon zimowy plastyki, Radom 1981r. (nagroda I stopnia)

27.  Dni kultury chrześcijańskiej, Białystok 1984r.

28. Polnische Künstler der Gegenwart. Gnadenkirche, Frankfurt 1985

29.  Czas smutku, czas nadziei, Poznań 1985r.

30.  Dziecko w malarstwie, BWA, Zamość 1986r, Dziecko w malarstwie, Instytut Polski, Paryż 1986r., Dziecko w malarstwie, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Sofia 1987r.

31.  Sztuka niepokornych, Toronto 1986r.

32.  Dziecko w malarstwie, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Sofia 1987r.,  Dziecko w malarstwie, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Berlin 1988r, .Dziecko w malarstwie, BWA, Płock 1988r., Dziecko w malarstwie, BWA, Włocławek 1991r., Dziecko w malarstwie, BWA,  Sieradz 1991r,  Dziecko w malarstwie, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Bratysława 1989r. Dziecko w malarstwie, Galeria "Pod Atlantami", Wałbrzych 1998r., Dziecko w malarstwie, BWA, Ciechanów 1998r., Dziecko w malarstwie, BWA, Leszno 1998r., Dziecko w malarstwie, Galeria EL, Elbląg 1998r., Dziecko w malarstwie, Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, Poznań 1999r., Dziecko w malarstwie, Centrum Promocji "Stilon", Gorzów Wielkopolski 1999r ., Dziecko w malarstwie, Muzeum Regionalne, Łowicz 1999r , Dziecko w malarstwie, Dwór Zieleniewskich, Trzebina 1999r ., Dziecko w malarstwie, Oświęcimskie Centrum Kultury, Oświęcim 1999r ., Dziecko w malarstwie, BWA, Kalisz 1999r ., Dziecko w malarstwie, Ośrodek Pracy Twórczej "Galeria Podlaska", Biała Podlaska 1999r., Dziecko w malarstwie, Chełmska Biblioteka Publiczna, Chełm 1999r

33.   Cały świat to teatr 2, BWA, Wałbrzych 1988r.

34.   Labirynt, Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, Ursynów, 1989r.

35.   2 biennale małych form malarskich, BWA, Toruń 1990r.

36.   Spotkanie  świętych  obrazów,  Państwowe  Muzeum  Etnograficzne, Warszawa 1991r.

37.  Zachęta 1991r.

38.  Warszawska dekada sztuki, ASP, Warszawa 1992r

39.  Noc Świętojańska, ogrody Ambasady Polskiej, Praga 1992r.

40.  Polska.  Aspetti  dell"Arte  Contemporanea  in  Polonia,  Lucca, Galleria dell"Ammannati, Palazzo Provinciale 1992.

41.  My dzisiaj, BWA Poznań, 1992r., My dzisiaj, BWA; Łódź, 1992r; , My dzisiaj, Warszawa, DAP, 1993r.

42.  Współczesne problemy plastyczne, Warszawa, SGGW, 1993r.

43.  Tapet Art, Konin, BWA, 1993r.

44.  Aukcja  wielkiego  serca (wystawa - aukcja), St. Wspólnota Polska, art club,  Kraków, kwiecień 1993r.

45.  Amici  di  Tworki  (wystawa - aukcja), Zachęta, Warszawa, wrzesień 1993r.

46.  Wystawa domowa, J. Rylke, Warszawa, listopad 1993r.

47.  Widzialne i Niewidzialne, DAP, Warszawa, grudzień 1993r.

48.  Obraz inflacji? Inflacja obrazu?, Muzeum w Lęborku, 1994r.

49.  Fragment kolekcji, Zachęta, Warszawa 1994r.

50.  1 Biennale Książki Artystycznej: Galeria GR, Grójec, maj 1994r., Regionalny Ośrodek Kultury, Tarczyn, maj 1994r. Książka artystyczna, Biała Podlaska,1995r.

51.  Warszawskie  Spotkanie  Animatorów  Sztuki,  Warszawa, Pracownia Ireny Jarosińskiej, maj 1994r.

52.  Sztuka po raz pierwszy, Galeria OKSiW, Warka, wrzesień 1994r.

53.  Wystawa towarzysząca sympozjum "Sztuka i krytyka", OP ZPAP, Skoki 1995r.

54.  Wystawa warszawska, OW ZPAP, Warszawa 1995r.

55.  Rzeźba w przestrzeni publicznej i prywatnej, OW ZPAP, Warszawa 1996r.

56.  Wystawa artystów z Ursynowa, Dom Sztuki, Warszawa 1996r.

57.  Za-kres widoczności, Fundacja Praktyk Artystycznych "i...", Toruń 1996r.

58.  Wystawa nagrodzonych grafik, Galeria Działań, Warszawa 1996r

59.  „Czy malarstwo może zbawić?”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, czerwiec 1997r.

60.  „Czy malarstwo może zbawić?”, BWA, Słupsk, Ustka, sierpień 1997r., „Czy malarstwo może zbawić?”,  BWA, Tarnów, luty 1998r.

61.  Wystawa poplenerowa. Bałtycki Teatr Dramatyczny , Koszalin czerwiec 1999r; Wystawa poplenerowa. Osieki wrzesień 1999r

62.  Hommage a Andrzej Sulima-Suryn, Teatr Węgajty, Węgajty 1999r.

63.  Wyjście z szuflady, Kościół pw Wniebowstąpienia Pańskiego, Warszawa, październik 1999r.

64.  Eros czyli wiosna w sztuce, Art Novum Gallery, Warszawa, kwiecień 2000r.

65.  Polonia, Zachęta, Warszawa 2000r.

66.  Ręką Dzieło, Dom Kultury, Jonkowo 2000r.

67.  Rysunek, Galeria „Lufcik”, DAP, Warszawa 2000r. 

68.  Czas i miejsce dla sztuki. Osieki, wrzesień 2001. Wystawy: wrzesień 2001 – Dworek Osiecki, lipiec 2002

69.  Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury Gdańsk, lipiec/sierpień 2002

70.  Urząd Gminy i miasta Sianów. wrzesień 2002

71.  Łowiectwo za i przeciw, Teatr Nowy, Warszawa, maj/czerwiec 2002

72. II Aukcja Charytatywna Dzieł Sztuki Fundacji Sue Ryder w Polsce, Zamek Królewski, Warszawa listopad 2003

73. Wystawa artystów Ursynowa, Galeria Wieża, Warszawa, czerwiec 2004

74. Mity i stereotypy. WSH. Pułtusk, wrzesień 2004

75.DOCUMENTA  DOKUMENTU / DOCUMENTA  SZTUKI Otwarta Pracownia, Kraków październik 2004, galeria Sektor I, Katowice, listopad 2004

76. Warszawa - Moskwa/Moskwa - Warszawa 1900-2000. Zachęta, Warszawa, grudzień 2004

77. Wystawa zbiorów Galerii U. Dom Kultury Stokłosy, Warszawa, luty 2005

78. Wystawa artystów Ursynowa, Galeria Wieża, Warszawa, czerwiec 2005

79. Pamięć i uczestnictwo. Wystawa na jubileusz Sierpnia '80 i Solidarności. Muzeum Narodowe w Gdańsku. Oddział Sztuki Współczesnej. Pałac Opatów w Oliwie. czerwiec - wrzesień 2005

80. Pałac i Sztuka. Sala Ratuszowa Pałacu Kultury i Nauki. Warszawa. lipiec - sierpień 2005.

81. Moskwa - Warszawa/Warszawa - Moskwa. Galeria Trietjakowska. Moskwa. marzec – czerwiec 2005-12-26

82. Galeria na emporach. Kościół św. Tomasza na Ursynowie. Listopad 2005

83. Ikony zwycięstwa. Muzeum Przemysłu - Fabryka Norblina, Warszawa. czerwiec 2006

84. Wystawa artystów Ursynowa, Galeria Wieża, Warszawa, czerwiec 2006

85. Sztuka wobec zła. VI Triennale Sztuki Sacrum. miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, wrzesień - listopad 2006

86. Ikony zwycięstwa. Łódź Biennale 2006, Łódź Art Center, Łódź 6 październik 2006

87. Biało-Czerwoni. Galeria na emporach, Warszawa Ursynów, 10 listopad - 20 grudzień 2006

88. Pracownia gościnna. Galeria Działań, Warszawa Ursynów, 2 – 13 luty 2007

89. Dekalog. Galeria na emporach, Warszawa Ursynów, 5-30 kwietnia 2007

90. Chusta Weroniki. Podziemie Kamedulskie. Warszawa Bielany. 22 kwietnia - 30 maj 2007

91. Obraz życia. Malarstwo polskie od 1946 roku do dzisiaj. 27 kwietnia – 31 sierpnia 2007. Muzeum Początków Państwa Polskiego. Gniezno

92. Ursynowskie spotkania twórców. Galeria Wieża. Warszawa Ursynów 16.06-8.07.2007

93. Dowcip i władza sądzenia (asteizm w Polsce). Galeria Program, Warszawa 9.08-1.09.2007

94. Dowcip i władza sądzenia (asteizm w Polsce). Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 9 listopad-2 grudzień 2007

95. Barwa i błysk. Bułgarski Instytut Kultury, Warszawa 23 październik, 30 listopad 2007

96. Płótno i ekran, Galeria Szyperska, Poznań, 17 październik, 30 listopad 2007

97. Salon jesienny. Galeria Wieża. Warszawa Ursynów 6.12.07-

98. Święci Pańscy. Galeria na emporach. Kościół św. Tomasza . Warszawa Ursynów. 14.12.07

99. Wystawa Wojenna. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa 16. 02. 2008

100. Dowcip i władza sądzenia (asteizm w Polsce), Galeria Łaźnia, Gdańsk 1 luty - 31 marzec 2008

101. Czekam na Was. Instalacja wielkopostna. Galeria Wieża - kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów 15-31 marzec 2008

102. Dokonało się. Galeria na Emporach. Kościół św. Tomasza, Warszawa Ursynów, 17 marca - 14 kwietnia 2008

103. II Wystawa Wojenna (prace artystów i poezja z lat 1980-89). Galeria Collegium Civitas, PKiN, Warszawa, kwiecień, maj 2008

104. Droga Krzyżowa. Nowoczesność/ponowoczesność: Fenomen i wyzwanie. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, maj 2008

105. Ursynowskie spotkania twórców. Galeria Wieża.  kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, czerwiec 2008

106. Ogród. Powstanie Sztuki. Elektrownia murem. MCSW Elektrownia Radom sierpień wrzesień 2008

106. Chrzest w Jordanie. Ziemia - Niebo, Galeria na emporach, Warszawa Ursynów, kwiecień, maj 2009

107. Kultura niezależna 25 lat później. Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Galeria U Jezuitów. Poznań, maj 2009

108. Ursynowskie spotkania twórców. Galeria Wieża.  kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, czerwiec - lipiec 2009

109. Pasaż Sztuki Imielin, Galeria Działań, Warszawa, październik 2009

110. Kultura niezależna 26 lat później. Podziemie Kamedulskie. Bielany, Warszawa maj czerwiec 2010

111. Kultura niezależna 25 lat później. 2b+r, grudzień-styczeń  2010 Warszawa

112. Drzewo, drewno. Galeria na Emporach Warszawa Ursynów, kwiecień 2010

113. Anioły, Galeria na Emporach Warszawa Ursynów, grudzień 2010

114. Ursynowskie spotkania twórców. Galeria Wieża.  kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, czerwiec - lipiec 2010

115. Diagram Jerzemu Ludwińskiemu, Galeria Działań, Warszawa Ursynów,  grudzień 2010, styczeń 2011, 12 kwietnia 2011 roku została przeniesiona do Galerii Wozownia w Toruniu, 20 maja 2011 pokazana w CSW Elektrownia Radom

116. Jan Rylke, 2 obrazy, Grunwald: Matejko i współcześni w 600 – rocznicę bitwy. Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, maj-czerwiec 2010; Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, sierpień 2010; Muzeum Ziemi Chełmińskiej, wrzesień 2010; Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, październik – listopad 2010

117. Jan Rylke, 3 grafiki, Krajobraz 21 wieku, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, listopad 2010

118. Jan Rylke, Cztery obrazy. Galeria na emporach kościoła św. Tomasza na Ursynowie 28 kwietnia 2011, wystawa „Cztery żywioły

119. Jan Rylke, Pater Noster. Galeria na emporach kościoła św. Tomasza na Ursynowie 5 grudnia 2011, wystawa „Ojciec”

120. Jan Rylke, Chrzest w Jordanie, Św. Jerzy. Sztuka religijna dla domu. Parafia pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie marzec-maj 2011

121. Jan Rylke, 2 obrazy, XX-lecie SBM Stokłosy 1992-2012, Galeria U, Warszawa, luty 2012

122. Jan Rylke, Kultura Niezależna 27 lat później, Dom Artysty Plastyka, Warszawa, luty 2012

123. Jan Rylke, Warszawa. Galeria na emporach kościoła św. Tomasza na Ursynowie marzec 2011, Wystawa „Miasto”

124. Jan Rylke, cerkiew na Pradze, Ursynowskie spotkania twórców. Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, czerwiec - lipiec 2012

125. Jan Rylke, Lustro Wystawa Jan Piekarczyk (1951-2011) Perfidia Perfearance II, Galeria XXI, Warszawa, kwiecień 2012

126. "X22" Wystawa artystów związanych z ogólnopolskim sympozjum sztuk wizualnych w Skokach i w Łagowie w latach 1991-2012, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Galeria u Jezuitów, Poznań, 7 grudzień 2012-styczeń 2013

127. On i ona, Galeria na emporach kościoła św. Tomasza na Ursynowie, Warszawa, 7 grudzień 2012- 6 styczeń 2013

128. Skrzyżowanie, Galeria na emporach kościoła św. Tomasza na Ursynowie, Warszawa, 8 kwietnia - 6 maj 2013

129. Jan Rylke, arab, Ursynowskie spotkania twórców. Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, czerwiec - lipiec 2013

130,  Jan Rylke, Modlitwa do bł. Ks. J. Popiełuszki, Galeria na emporach kościoła św. Tomasza na Ursynowie, Warszawa, 9 grudzień 2013- 6 styczeń 2014

131. Jan Rylke. Płaczę nad wami, Aktywna cisza, Galeria Działań, Warszawa, 17.kwiecień, 20 maj 1914

132. Jan Rylke. Święci, Święty, Galeria na emporach kościoła św. Tomasza na Ursynowie, Warszawa, 25 kwiecień – 25 maj 2014

133. Jan Rylke, Polka oprowadza Mahometa po Medynie, Ursynowskie spotkania twórców. Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, 17. czerwiec – 1 lipiec 2014

134. Jan Rylke, Płaczę nad wami, Aktywna cisza, Galeria Działań, Warszawa, kwiecień - czerwiec 2014

135. Kultura Niezależna, Warszawa w konstrukcji, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa -2014

136. Jan Rylke, Polonia amerykańska wita Krzysztofa Kolumba, Aktywna cisza, Galeria XS. Kielce, listopad - grudzień 2014

137. Jan Rylke. Zwierzęta w ogrodzie, święty Franciszek, Galeria na emporach kościoła św. Tomasza na Ursynowie, Warszawa, 25 kwiecień – 25 maj 2015

138. Jan Rylke. Polak spowiada Hitlera i Stalina, Ursynowskie spotkania twórców. Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, 17. czerwiec – 1 lipiec 2015

139. Jan Rylke, Jednostki miar przestrzeni, Przestrzeń, Galeria u Piotra, Bolestraszyce, luty 2015

140. Rylke J., Mouseion Polski, Szczury, Droga do wolności, Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek, październik 2014
141. Rylke J., Europa Środkowa II PRAWDA PIĘKNO DOBRO. Z kolekcji Zachęty, Zachęta, Warszawa,
142. Rylke J., kościół Wizytek, kościół Aleksandra, Widzenie krajobrazu, Muzeum Pałac Wilanów – Oranżeria, maj 2015
143. Rylke J., Warszawska szkoła architektury krajobrazu, Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków w bieżących pracach Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Spała 2015.

144. Rylke J. Kultura niezależna, przestrzeń, Galeria u Piotra, Bolestraszyce, luty 2016

145. Rylke J. Via Regia, od rozumu do wiary. Galeria na emporach kościoła św. Tomasza na Ursynowie, Warszawa, 1 kwiecień – 3 maj 2016
146. Na Ursynowie, Ursynowskie Spotkania Twórców, Galeria Wieża, Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego, czerwiec  2016

147. Via Sacra, Sztuka polska – artyści w kręgu Arboretum w Bolestraszycach, Miejskie Centrum Kultury i Edukacji w Sninie (Słowacja), grudzień 2016-luty 2017

148. Les neuf portes de ton corps, Nature de la nature, Chateau d’Aubais – le Lavoir (Francja), wrzesień – październik 2017

149. Natura i kultura, Widzenie krajobrazu, Muzeum Pałac Wilanów – Oranżeria, maj 2016

150. Via Regia i Via Sacra, Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków w bieżących pracach Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Spała 2016.

151. Tarnobrzeskie inspiracje, Obrazy z Sympozjum, II Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne im. Mariana Ruzamskiego, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg, lipiec – sierpień 2016

152. Chrzest w Jordanie, Chrzest Polski 1050 lat, Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, listopad-grudzień 2016

153. Podniesienie, W hołdzie żołnierzom niezłomnym, Bazylika św. Krzyża, Warszawa, kwiecień – maj 2017r.

154. Boże Narodzenie, Stulecie objawień fatimskich, Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, maj-czerwiec 2017r.

155. Tratwa Meduzy, Woda, Galeria na emporach kościoła św. Tomasza na Ursynowie, Warszawa, 1 kwiecień – 3 maj 2017

156. Męczeństwo siostry Alicji Kotowskiej, Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, XIII Ursynowskie spotkania twórców, czerwiec 2017r.

157. Rzeź Woli, Szaleni przez wielkość – sierpień 44, Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, sierpień 2017r.

158. Rzeź Woli, Szaleni przez wielkość – sierpień 44, Galeria im. Bolesława Biegasa, PCKiSz, Ciechanów, wrzesień 2017

159. Męczennicy, Forum Nowych Autonomii Sztuk, Galeria El, Elbląg, wrzesień-październik 2017

160. Trutowo, Szwajcaria Dobrzyńska 2017, Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek, Grudzień 2017

161. Polka nalewająca wino na ostatniej wieczerzy i Polak szabrujący z Wandalami Rzym, Muzeum w Koszalinie 2017

162. Męczeństwo Karoliny Kózki, Przestrzeń, Arboretum Bolestraszyce 2018

163. Gorgona, Chcę być kobietą, Galeria XXI, Warszawa, marzec 2019

164. Męczennicy, Kapłani niezłomni, Bazylika św. Krzyża, Dolny kościół, Warszawa, maj - czerwiec 2018

165. Męczeństwo księdza Jerzego, Cena wolności, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, 08.04.2018 - 11.05.2018

166. Męczeństwo św. Benedykty od Krzyża, patronki Europy (Edyty Stein) w Auschwitz, Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, XIV Ursynowskie spotkania twórców, czerwiec 2018r.

167. Józef Stanek, Zwyciężyliście – sierpień 1944, Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, sierpień - wrzesień 2018r.

168. Góra, bagno, Pejzaż polski, Galeria U, Warszawa, październik, listopad 2018r.

169. Odzyskanie niepodległości, Polska Wolna! 100-lecie Niepodległej, Liceum polonijne, Warszawa, listopad-grudzień 2018

170. Historyczne ogrody. Sztuka ogrodów, Galeria Działań, Warszawa, 18.12.2018-8.02.2019

171. Gorgona. Chcę być kobietą! Galeria XXI, Warszawa, marzec 2019

172. Podniesienie, Komunikacja, Galeria na Emporach, Warszawa Ursynów, kwiecień, maj 2019

173. Halka, Stanisław Moniuszko. Impresje 2019, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Warszawa, kwiecień, maj 2019

174. Złożenie do grobu, Maryjo, Królowo Polski, Bazylika św. Krzyża, Warszawa, kwiecień-czerwiec 2019

175. Zabójstwo księdza Stefana Niedzielaka, Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, XV Ursynowskie spotkania twórców, czerwiec 2019r.

176. Land Art i Ogrody. Sztuka ogrodów. Galeria Kasyno. Podkowa Leśna, lipoec - sierpień 2019

174. Kuchnia powstańcza. Być zwyciężonym i nie ulec - sierpień 1944, Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, sierpień - wrzesień 2019r.

175. Halka, Stanisław Moniuszko. Impresje 2019, Dom Pracy Twórczej Cyganeria, Kudowa Zdrój, sierpień, wrzesień 2019

176. Halka, Stanisław Moniuszko, Ermitaż, Łazienki Królewskie, Warszawa, październik 2019

177. „SZKOŁA WARSZAWSKA XXI w. Galeria Walka Młodych, Ursynów, maj 2019

178. SZKOŁA WARSZAWSKA – RETROTOPIA CZY PROJEKT NOWEJ AWANGARDY, Galeria Walka Młodych, Ursynów, listopad 2019 roku.

179. Historia sztuki dla artystów, Galeria Walka Młodych, Ursynów, lipiec 2020 roku.

180. Artyści politykami. Galeria Walka Młodych, Ursynów, październik 2020 roku.

181. Polityka kulturalna Galeria Walka Młodych, Ursynów, lipiec 2021 roku.

182. Ogrody. Festiwal sztuki ogrodów i przestrzeni publicznej in garden, Fundacja krajobrazy, Lublin. 2021

183. Powstanie. Polski sierpień 1944, Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, sierpień - wrzesień 2021r.

184. Podejście awangardowe w sztuce, Galeria Walka Młodych, Ursynów, październik 2021 roku

185. Apoteoza artystów, Galeria Walka Młodych, Ursynów, listopad 2021 rok

186. Ogród secesyjny,  Interpretacje przestrzeni 2022, Galeria U Piotra, Bolestraszyce, luty 2022

187. Człowiek z karabinem, Galeria Walka Młodych, Ursynów, marzec 2022

188. Poza Edenem. Muzeum Śląskie w Katowicach, styczeń 2022 - styczeń 2023

189. Nie ocenzurowano. CSW Zamek Ujazdowski, marzec - czerwiec 2022

190. Sztuka Lat Siedemdziesiątych, Galeria Walka Młodych, Ursynów, maj 2022

191. Rząd Padarewskiego. Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Warszawa Ursynów, XVI Ursynowskie spotkania twórców, czerwiec 2022r.

192. Ogród pierwszy, ogród grecki, Eko Art, Galeria U Piotra, Bolestraszyce, lipiec 2022

193. Paproć, Wystawa poplenerowa, Galeria multimedialna, Bolestraszyce, sierpień 2022

194. W kanale. BYĆ, ALBO NIE BYĆ, Galeria Wieża, Warszawa Ursynów, sierpień 44, sierpień - wrzesień 2022

195. Ptaki, Kryształy codzienności (Vermeer), Galeria Walka Młodych, Ursynów, październik 2022

196. Ogrody, Pałac Tyszkiewiczów, Zatrocze, Litwa. Wystawa kolekcji Arboretum w Bolestraszycach, październik 2022

197. Tatuaże. Teksty, Manifesty, Teorie.  Galeria Walka Młodych, Ursynów, styczeń 2023

198. Komiks. Interpretacje przestrzeni 2023, Galeria U Piotra, Bolestraszyce, luty 2023

199. Tatuaże. Dzieła z piwnicy,  Galeria Walka Młodych, Ursynów, marzec 2023

200. Pocałunek. Mocni mocą miłości anno domini 2023, Galeria Wieża. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. Ursynów, kwiecień, maj 2023

201. Zemsta Fredry. Pierścienie czasu / z domu. ASP Gdańsk, kwiecień 2023

202. Chrystus spotyka matkę. XIV autorów Drogi Krzyżowej, Galeria na Emporach, Warszawa Ursynów, kwiecień, maj 2023

203. Necenzurowano, polske nezavisle umeni 80. let, GASK, Kutna Hora, 28.05-17.09. 2023

204. Elżbietanki, Ursynowskie spotkania twórców, Galeria Wieża, Ursynów, czerwiec 2023

205. Ogrody. Eco Art. Bułgarski Instytut Kultury, Warszawa 22.06-14.08. 2023

206. Spowiedź, Sierpień 1944, Galeria Wieża, sierpień, wrzesień 2023

207. Sen nocy letniej, Galeria Walka Młodych, Ursynów, sierpień 2023

208. Widoki Warszawy. Eko Art, Galeria Alma Mater, Sofia, sierpień, wrzesień 2023

209. Komiksy, Real 9, Galeria Region, Koszalińska Biblioteka Publiczna, 15.09-16.10.2023

 

Podręczniki i skrypty:

 1. 1.   Materiały do ćwiczeń z historii sztuki, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1981r.

 2. 2.   „Jan Rylke, Janusz Skalski, Józef Rokosza, Janusz Ducki, Joanna Smagała, "Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996r., Jan Rylke, Janusz Skalski, Józef Rokosza, Janusz Ducki, Joanna Smagała, "Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999r.Wydanie II Jan Rylke, Janusz Skalski, Józef Rokosza, Janusz Ducki, "Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.Wydanie III

 3. 3.   Jeremi T. Królikowski, Jan Rylke, Społeczno kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2001r..

 4. 4.   Metamorfozy formy w architekturze i sztuce ogrodowej. (w:) A. Różańska, T. Krogulec, J. Rylke. Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej. Wydawnictwo SGGW. Warsaw 2002, Poland, 137-212

 5. 5.   Trails laid out for the purpose of recognising cultural values of the landscape / Ścieżki rozpoznawania wartości krajobrazowych w krajobrazie (w: J. Rylke, J. Szyszko red.) Didactics trails for field classes on evaluation and assessment of natural resources. / Ścieżki dydaktyczne ćwiczeń terenowych z oceny I wyceny zasobów przyrodniczych. Wydawnictwo SGGW. Warsaw 2002, Poland, 127-154

 6. 6.   Krajobraz kulturowy Polski s. 41 - 69; Zasady oceny krajobrazu kulturowego s. 214 - 236. (w: J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżowski red.) Ocena i wycena zasobów przyrodniczych . Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002 , Wydanie II 2010

 7. 7.  Metamorfozy formy w architekturze i sztuce ogrodowej. (w:) A. Różańska, T. Krogulec, J. Rylke. Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2008, , 145-228  (II wydanie)

 8. 8. Królikowski Jeremi T.  Rylke Jan. Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010. Wyd. 2, popr. i uzup. 235 s.

 9. 9. Rylke, Jan (red.) Skrypt do Wzornictwa Ogrodowego 2010-2011 Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2010. s. 254 .

 10. 10. Rylke, Jan (red.) Wzornictwo ogrodowe (red) Wydawnictwo Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu, Warszawa 2010, s. 216

 11. 11. Rylke, Jan (red.) Katedra Sztuki Krajobrazu: semestralna wystawa prac studenckich Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, 2010, s. 82: il.

 12. 12. Teoria i zasady projektowania dla architektów krajobrazu. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 1/2017, s. 1 -199

 13. 13. Historia sztuki ogrodowej. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 2022, s. 1-246

 

Udział w sesjach i warsztatach.

1. "Problemy dokumentacji twórczości architektów krajobrazu", Zamek Królewski, czerwiec 1990 r.  referat: "Dzieło w architekturze krajobrazu".

2.Przemiany a wartości", Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 1991r.  referat: "Wahadło kulturowe".

3."Postkatastrofizm  i  inne  punkty  widzenia  na sytuację sztuki współczesnej", Instytut Sztuki PAN, listopad 1991r.  referat: "Dendrozofia, czyli mądrość drzew".

4.  Warsztaty    Edukacji    Ekologicznej",   Polskie   Towarzystwo Psychologiczne, Pupki, maj 1992r. (organizacja i prowadzenie)

5.  "Sztuka i miasto", CRP, Orońsko, czerwiec 1992r.   referat: "Metaekologia".

6.   "Sztuka i miasto", CRP, Orońsko, czerwiec 1993r.   referat: "Miejsca mocy".

7.   "Sztuka na przełomie tysiącleci", IS PAN, październik 1993r (organizacja i prowadzenie).  referat:  "Gdy  rozum śpi, budzi się sztuka".

8.   "Widzialne  i  niewidzialne",  Dom Rekolekcyjny, Laski, grudzień 1993r.

9.   „Sztuka i doświadczenie, OP ZPAP, Skoki, sierpień 1994

10.  Warsztaty ekologiczne, REC i Fundacja „Bene vobis”, Pupki, lipiec 1995r. organizacja merytoryczna i warsztat: „Zależność formy od treści w gminnym życiu publicznym”.

11.  Warsztaty artystyczne, Centrum Animacji Kultury, Joniec, sierpień 1995r. warsztat: „Akcja artystyczna w praktyce teatralnej”.

12.  Sztuka i krytyka, OP ZPAP, Skoki, wrzesień 1995

13.  Warsztaty ekologiczne, REC i Fundacja „Bene vobis”, Pupki, sierpień 1996r. organizacja merytoryczna i warsztat: „Percepcja pejzażu”, „Energia zawarta w krajobrazie przejawiająca się w jego wyrazie estetycznym” (organizacja i prowadzenie).

14.  Artysta w społeczeństwie ponowoczesnym, OP ZPAP, Skoki, październik 1996

15.  Seminaria Orońskie, CRP, Orońsko, październik Seminaria Orońskie”, CRP, Orońsko, październik 1996r. referat: „500 lat Odrodzenia”

16.  „Oblicza Warszawy - Obrazy Miasta”, Instytut Sztuki PAN, listopad 1996r.  referat: „Warszawa miasto okupowane - fenomen przetrwania”.

17.  „Sesja ekologiczno-literacka”, Muzeum Literatury, Warszawa, marzec 1997r.  referat: „ O dendrozofii i ekologii słów kilka”.

18.  II Lubelskie Forum „Sztuka - edukacja”, IWA UMCS, Lublin, maj 1997r.  referat „500 lat Odrodzenia”.

19.  Sztuka - ekologia, OPN, ASP, Ojców, sierpień 1997

20.  Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w Polsce, katedra Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa, grudzień 1998.  referat "Dwa krajobrazy

21.  IX Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych – Koniec Tysiąclecia – Łagów 99.  referat Energia krajobrazu.

22.  "Dziedzictwo kulturowe Warszawy", Instytut Kultury, M. St. Warszawa, listopad 1999r.   referat "Naturalne zabytki Warszawy"

23.  Konferencja, dialog, sympozjum Kosmos – Ekologia- Sztuka – Orońsko , kwiecień - maj 2000r.  referat "Kompozycja jako podstawa ładu sztuki"

24.  "Założenie Saskie. Oś. Ogród. Pałac. Plac. Problemy restytucji i rewaloryzacji", Zamek Królewski, Warszawa, maj 2000r.  referat "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w historycznych granicach jako przestrzeń rekreacyjna (letni salon Warszawy) w powiązaniu z obszarem zieleni położonej w zachodniej części Osi Saskiej.

25.  II Konferencja z cyklu Metamorfozy architektury: Architektura współczesna w kontekście natury, 24-25 maj 2002, Gdańsk  referat "Energetyczne aspekty lokalizacji miast nad Wisłą"

26.  V Forum Architektury Krajobrazu. Przekształcenia krajobrazu kulturowego w strefie podmiejskiej: kierunki zrównoważonego rozwoju, 17.-20. 10. 2002, Wrocław, Referat "Fenomenologiczna metoda badania krajobrazu miasta / Phenomenological Method of City Landscape Studies"

27.  Spotkanie robocze Koła Krytyki OW SARP „Architektura warszawska XX wieku jako przekaz wartości” 20 czerwca 2002

28.  XIII Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych "Sztuka wobec globalizacji", Łagów 17-22.08.2003, referat "Graffiti, szablony, vlepki"

29.  VI Forum Architektury Krajobrazu "Krajobraz i ogród wiejski", KUL, Lublin 16-17.10.2003, referat "Godki, Pupki i Węgajty"

30.  X Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Ogród jako dzieło sztuki". Politechnika Krakowska i KUiA O/PAN Kraków, 7-8.11.2003, referat "Sztuka ogrodu i sztuka krajobrazu”

31.  VII Forum Architektury Krajobrazu. Krajobraz bez granic, 23 - 25 09 2004, Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska, Bielsko-Biała - Jaworze, referat „Krajobraz Europy”

32.  II sympozjum naukowe: Architektura i technika a zdrowie, 5. 10. 2004, Politechnika Śląska, Gliwice, referat „Jednostka miejska domowiec

33. Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno - krajobrazowych. 14-16 październik 2004, IG PAP, PAEK, Słupsk - Ustka, referat "Domowiec jako jednostka zabudowy miejskiej",

34. Warsztaty projektowania w przestrzeni publicznej miasta. Projekt: trzy filary promenady (wspólnie z Beatą J. Gawryszewską), Warszawa Ursynów, październik 2004

35. Warsztaty projektowania w krajobrazie kulturowym. Projekt: Program ochrony krajobrazu - jurydyka królewska  (wspólnie z Beatą J. Gawryszewską i Jeremim T. Królikowskim), Warszawa Wilanów,  grudzień 2004

36. Salon Architektury Warszawskiej - Wilanów. Oswajanie Przestrzeni. 17 grudzień 2004. Muzeum Pałac w Wilanowie, referat "Sztuka w przestrzeni miejskiej".

37. Warsztaty projektowania zrównoważonego rozwoju miasta. Projekt: Galaktyka Warszawa (wspólnie z Beatą J. Gawryszewską, Jeremim T. Królikowskim, Janem Piekarczykiem i Martą Wielochowską), Warszawa Ursynów, marzec 2005

38. Natura 2000, Architecture of Landscape and Planning of Space as basic factor for protection of native animal species - moulding the stage of succession in forest areas, Tuczno 29.04-3.05.2005, referat "Nature as inspiration in the arts"

39. Rylke J. 2005, Międzynarodowa konferencja naukowa „Oblicza Równowagi. Architektura – urbanistyka – planowanie u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju” Wrocław, 23-25 czerwca 2005, referat Topografia miasta

40. Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Pińczów – Busko Zdrój, 2-4 czerwca 2005, referat "Środowisko przyrodnicze jako ekosystem populacji homo sapiens".

41. XV Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych "Mass-media a sztuka". Skoki 22-30 sierpnia 2005, referat Klub Performance

42. Rzeźba - architektura. Wzajemne relacje i strategie. Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 14-15 października 2005, referat Sztuka krajobrazu.

43. II Konferencja "Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie", Rogów, 21-22 marca 2006, sesja plakatowa - Drzewo i człowiek - wymagania gatunkowe

44. Sympozjum Poznań i sztuka, Skoki, 29 sierpień 2006, referat: Klub Performance

45. Sympozjum Nowy humanizm, Skoki, sierpień 2007

46. Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu, Kraków 20-22 września 2007, referat: Warsztaty projektowania przestrzeni publicznej w krajobrazie miasta jako zasada kreacji krajobrazu w społeczeństwie demokratycznym

47. Międzyuczelniana konferencja: Architektura krajobrazu kulturowego, Poznań 12-14 października 2007, referat: Sztuka krajobrazu kulturowego

48 Cykl wykładów: Wszystko o sztuce ogrodów, Muzeum Narodowe Kraków, 23 październik 2007, wykład: Sztuka ziemi i sztuka krajobrazu

49 Konferencja Powązki - zapomniana dzielnica Warszawy, Muzeum Woli, Warszawa, 6 listopad 2007, referat: Energia Powązek

50. Konferencja. Aleje w krajobrazie Warmii i Mazur. Pisz 13-14 maj 2008, referat Aleje i drzewa jako istotny element architektury krajobrazu.

51. Konferencja naukowa Rzeźba w Polsce (1945–2008, CRP Orońsko, 10–11 października 2008 r., Jan Rylke, Dorota Krug referat – Wartości nadestetyczne zespołów rzeźb i ich oddziaływanie

52. Konferencja Kultura Przestrzeni Gminy. referat: Ocena krajobrazu kulturowego. Mrozy, 23-24 kwiecień 2009,

56. Kultura  i przyroda, luty 2010, Arboretum Bolestraszyce, referat Sztuka ogrodu

53. Krajobraz kulturowy. Mapy znaczeń. XII Interdyscyplinarne seminarium KKK PTG "Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, 29-30 wrzesień 2010, Lublin

54. Domowiec, Krajobraz 21 wieku, Centrum rzeźby Polskiej, Orońsko listopad 2010

55.  Kultura  i przyroda, luty 2011, Arboretum Bolestraszyce, referat Ogrody pokazowe

56. XXI Ogólnopolskie sympozjum sztuk wizualnych - Sukces jako kryterium artystyczne Skoki 2011, referat sztuka Zimnej Wojny

57.  Kultura  i przyroda, luty 2012, Arboretum Bolestraszyce, referat Sztuka współczesna

58. XXI Ogólnopolskie sympozjum sztuk wizualnych - Sztuka niezależna lat 80. a współczesne tendencje w sztuce Skoki 2012, referat kultura niezależna

59. Międzynarodowa konferencja Rezydencja we współczesnym mieście 5-7 październik 2012, Łazienki, referat Wpływ Łazienek i Ujazdowa na rozwój Warszawy

60. Kultura  i przyroda, luty 2013, Arboretum Bolestraszyce, referat Chelsea Flower Show

61. Sens ogrodów pokazowych. 30 czerwiec 2013, Arboretum Bolestraszyce, referat Sztuka w perspektywie ogrodów pokazowych

62. Kultura  i przyroda, luty 2014, Arboretum Bolestraszyce, referat Numerologia

63. Sens ogrodów pokazowych. 30 czerwiec 2014, Arboretum Bolestraszyce, referat Festiwale ogrodowe, jako miejsce wypracowania nowych sposobów komponowania krajobrazu

64. Kultura  i przyroda, luty 2015, Arboretum Bolestraszyce, referat Przestrzeń między nami

65. Warszawska szkoła architektury krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin, czerwiec 2015

66. Kultura i przyroda, luty 2016, Arboretum Bolestraszyce, referat Styl

67. Panel Gardenia, Poznań

68. Festiwal Ogrodowych Inspiracji, konferencja Trendy i nowoczesne technologie w ogrodach i terenach zieleni, 2 czerwca 2016 r., Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa, referat Ogród modny. Trendy w projektowaniu zieleni,

69. 40 lat Bioniki Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, referat drzewa, 2016

70. Bionika Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, referat drzewa, 2017, referat przyroda w Warszawie

71. Kultura natura Bolestraszyce 2017

72. Kulturowe i cywilizacyjne tradycje Polaków, Spała 2013-2017

73. Kultura natura, Bolestraszyce 2018

74. XXI Forum Architektury Warszawy, Zarząd Zieleni M. St. Warszawy, 26.06.-2018r. Warsztaty: Zieleń blisko nas, moderator, Co dalej z zielenią Warszawy? …z zielonej perspektywy,

75. Sztuka w krajobrazie - stereotypy i rzeczywistość. Konferencja Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze. Zamość. 23.05.2019

76. Ewolucja znaczenia i doboru drzew w kompozycjach sztuki ogrodowej od starożytności do współczesności.  FESTIWAL SZTUKI OGRODÓW BELWEDER-LD Ogrodowe Perły Lusławice, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lutosławice, 8 - 11. 09. 2019

77. Historia sztuki ogrodowej jako nauka kompletna z aspektem globalnym. [AUT.] JAN RYLKE. W: XXIII Forum Architektury- Krajobraz globalny. Konferencja online. Program i streszczenia s. 36, bibliogr. Lublin 2021.

78. Ogrody wystawowe, Festiwal sztuki ogrodów i przestrzeni publicznej in garden, Fundacja krajobrazy, Lublin. 2021

78. Referat Jakość życia w Polsce, Konferencja Kultura, natura. Bolestraszyce, luty 2022

79. Prelekcja, Polityka kulturalna, Kolegium Służby Publicznej, Warszawa, 16. 10. 2022

80. Referat Z podróży do ogrodów Niemiec i Francji latem 2022 roku, Konferencja Kultura, natura. Bolestraszyce, luty 2023

 

  Koncerty i występy o charakterze performence

1.  Taniec. Galeria QQ, Kraków, 24 - 26. 04. 1992

Gigoe kontra rycerze Kobry, BWA, Poznań 1993r. Gigoe kontra rycerze Kobry, Gal. Łowicka, Warszawa 1993r.

2.  Język sztuki, CRP, Orońsko 1993r.

3.  W szczelinie bycia, Skoki, 1993r.

4.  Taniec, Konin, BWA, 1993r.

5.  Portret   artysty   w  średnim  wieku,  Promocja  książki.  Dom, Warszawa, 1993r.

6.  Przebite serce, Wystawa domowa, J. Rylke Warszawa 1993r.

7.  I Cing, "U Kallimacha", Toruń, 1993r.

8.  Żonkil, koncert z Markiem Mołodeckim, w: "Nasze kobiety", Muzeum Narodowe, Warszawa, 1994r.

9.  Z  żonkilem  na  drzewie,  koncert wokalny w wieczorze Sławomira Gołaszewskiego, Jazz klub Akwarium, Warszawa 1994r.

10. Hommage  á  Mitan,  koncert piramidalny z Tomkiem Pawłowiczem w: "Poza czasem i przestrzenią", Festiwal Sztuki Grójec, maj 1994r.

11. "Andromeda",  opera  w wykonaniu uczestników sympozjum "Sztuka i doświadczenie",  Skoki,  sierpień  1994r. Andromeda",  opera  w  Muzeum  Okręgowym  w Lęborku,  wrzesień 1994r. Andromeda",  opera  w wykonaniu uczestników Ogólnopolskich Warsztatów  Artystycznych  Warka'94  Andromeda",  opera  w Galerii QQ w Krakowie, październik  1994r.  Andromeda",  opera  w  Muzeum  Narodowym  w  Warszawie  na  I Ogólnopolskim Festiwalu Pojawień się i Wyglądów, grudzień 1994r. Andromeda",  opera  Jako "opera domowa" na kilku imprezach domowych w Warszawie.

12.  Duch ma mnie, performence i koncert w spotkaniu multimedialnym "Mam Ducha", Warszawski Ośrodek Kultury, Warszawa 1995r.

13.  "Rąbanka" performence i koncert, Dzień Ziemi w wieczorze Sławomira Gołaszewskiego, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 1995r.

14.  Taniec z obrazami do śpiewu Andrzeja Mitana, Galeria "GR", Grójec 1995r., Teofilów, 1995r.

15.  Sztuki XXI wieku.

16.  Performence i koncert w zespole "Anioły"  spotkanie multimedialne "Mam Ducha", Warszawski Ośrodek Kultury, Warszawa 1996r. Koncert zespołu "Anioły" na wystawie Jeremiego T. Królikowskiego MDK, Brwinów 1996r.

17.  „Muzyka i brzytwa”, Performence i koncert, Galeria "101" Małgorzaty Bocheńskiej, Warszawa 1996r.

18.  Obraz ze smalcu i rzeźby z mięsa, wystawa i performence  „Za-kres widoczności”, Fundacja Praktyk Artystycznych "i...", Toruń 1996r.

19.  VI Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych, „Artysta w społeczeństwie ponowoczesnym”, Skoki, październik 1996r.wystąpienie plenerowe

20.   Die Angelschlacht und die Teufelwaffe”, performence i koncert w Domu Sztuki na Ursynowie, Warszawa, kwiecień 1997r.

21.  Wróżenie z kart, Ojców, sierpień 1997r.

22.  Wieczór poezji w GS „Zielona żabka”, Orońsko 1998r.

23.  Synkretyczna Adem Ordna, operetka plenerowa, Amfiteatr w Łagowie, Wrzesień 1998r.

24.  Kanonenfleisch, Koszalin, Galeria „Na piętrze”, marzec 1999r.

25.  Przywołanie Andrzeja Sulimy-Suryna, Sympozjum "Koniec tysiąclecia”, Łagów 1999r.

26.  Performens: Bursztyn Gdański Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gust Gdański , 23 – 25 października 2002 r

27.  Performens Pocałunki XII Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych – Sztuka a polityka we współczesnym Świecie – Łagów sierpień 2002

28. Performens: Wenus powstała z piany, w: Wieczór sztuk innych z Markiem Koniecznym, Przemysławem Kwiekiem, Janem Piekarczykiem, Zygmuntem Piotrowskim, Galeria XXI, warszawa, listopad 2003

29. Performens Rekonstrukcja historyczna Warszawy, Galeria Działań, Warszawa, marzec 2004

30. Kolacja. Skoki, sierpień 2004

31. Jak minie głód. Klub Performance. Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa, grudzień 2004

32. Wnętrze wyniosę przed siebie. 3 dni performance & video. Klub Piękny Pies, Kraków, 18 maj 2005.

33. Pakiet porozumień sierpnia. Międzynarodowe Sympozjum Pism o Sztuce "Wspólnota a tożsamość - problemy integracji w sztukach wizualnych" Galeria Szyperska. Poznań 28 sierpnia 2005

34. Jan Rylke. Performance: Walka sierpnia z lipcem w październiku. Klub Performance, Galeria Kordegarda, Warszawa 11 października 2005

35. Jeremi T. Królikowski, Jan Rylke, Tomasz Turczynowicz. Panorama Warszawy. Praga 2005

36. Pakiet porozumień sierpnia. Muzeum Przemysłu - Fabryka Norblina, 24 czerwca 2006

37. Zmaganie anioła z diabłem, Międzynarodowy Festiwal Bulwar Sztuki, Toruń, 10-13 sierpień 2006

38. Transwertacja. Sympozjum Poznań i sztuka, Skoki, 29 sierpień 2006

39. Barbie ma 50 lat i domek Barbie. Ikony zwycięstwa. Łódź Biennale 2006, Łódź Art Center, Łódź 6 październik 2006

40. Lalka Barbie ma 50 lat. Off Morf. Maraton poetów i performerów. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Płock 29 października 2006

41. Lalka Barbie ma już 50 lat. Klub Performance, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa, listopad 2006

42. Wilk Tasmański na Elizejskich Polach. Galeria XXI, Warszawa, Finisaż wystawy Jana Piekarczyka: Stan Ducha w Świetle Dziennym. 27 kwietnia 2007

43. Wilk Tasmański i ofiara Abrahama, Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych "Pytanie o nowy humanizm", Skoki, sierpień 2007

44. Spojrzenie w dal, Festiwal Prapremier, Teatr Polski, Bydgoszcz 5 październik 2007

45. Wilk Tasmański, Ofiara Abrahama i Soborowi Papieże, II Międzynarodowy Festiwal w Kontekście Sztuki/Różnice, Muzeum Etnograficzne, Warszawa 6 październik 2007

46. Spojrzenie w dal/Osinowy kołek w duszy, II Międzynarodowy Festiwal w Kontekście Sztuki/Różnice, Ostrołęcki Dom Kultury, Ostrołęka, 7 październik 2007

47. Botox. Klub Performance. Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa 30. 11. 2007.

48. Secondavera. Galeria XX1, Warszawa 8 maj 2008

49. Piknik, Skoki sierpień 2008

49. Ogród, Powstanie Sztuki, MCSW Elektrownia, Radom, 2. 08. 2008.

50. Turpistyczna oda: Kamień i cierpienie. Żebro Ewy? Potencje męskości. Galeria 13 Muz, Szczecin 24 kwietnia 2009

51. Nawrócenie lorda Vadera. Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Galeria U Jezuitów. Poznań, 12 maj 2009

52. Ogród lorda Vadera. Piknik ze sztuką w Parku Kolibki, Gdynia 24 maj 2009

53. Turpistyczna oda: Kamień i cierpienie, XIX Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych - Aktualność i ponadczasowość w sztuce - Skoki, sierpień 2009

54. Skoki, Sympozjum Sztuka 21 wieku, w Skokach sierpień 2010

55. Imperium kontratakuje. Podziemie kamedulskie, Warszawa Bielany, 13 maj 2010 rok

56. Jan Rylke, Święty Jerzy ze smokiem w zmaganiach okrutnych, Galeria XXI, Warszawa, 11 lutego 2011 Sokołowsko, Festiwal – Konteksty 11 sierpnia XXI

57. Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych - Sukces jako kryterium artystyczne, Skoki 2011, 28 sierpnia.

58. Jan Rylke, Performance feministyczny: Powiedz. Galeria Krytyków Pokaz 30 maja 2011, Warszawa

59. Jan Rylke. Piję do Unii. Dom Artysty Plastyka, Warszawa, luty 2012, II Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach 30 czerwiec 2012

60. Jan Rylke, Lustro, Cmentarz na Woli, Warszawa, kwiecień 2012

61. Jan Rylke. Poczet moich władców, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa, kwiecień 2012

62. Jan Rylke. Poczet moich władców,  Festiwal Sztuki Performance,  Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego.27 październik 2012, Bydgoszcz

63. Tacet 4'33'' Hyde Park Korner, Londyn, maj 2012

64. Wracamy pod zabory, Galeria u Jezuitów, Poznań, 7 grudzień 2012

65. Wracamy pod zabory, Galeria Krytyków "Pokaz", Warszawa, 20 grudnia 2012

66. Wracamy pod zabory, Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce, 1 maj 2013

67. Umywam ręce, II Festiwal Sztuki_Young At_Art Projekt_Burza, DAP, Warszawa, 14 lipiec 2013

68, Płaczę nad wami. VII Festiwal Performance Koło czasu, Toruń, 6 grudzień 2013

69, Segregacja, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance, spichlerz Sztuki, Bydgoszcz, 20 wrzesień 2013

70. Płaczę nad wami. Oczami się nie nasycisz, Warszawa w budowie - Samoorganizacja, Muzeum sztuki nowoczesnej, 12/10/2014

71, Płaczę nad wami, Performance na dźwięk. Hommage a Andrzej Bieżan, Galeria XXI, Warszawa, 14-10-2014

72. Kroki w przestrzeni, Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce, luty 2015

73. Kultura i natura,  Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce, luty 2016

74. Święta. Forum Nowej Autonomii Sztuki, OW ZPAP, Warszawa 31.03.2016

75. My Polacy, Forum Nowej Autonomii Sztuki, Perfidia Perfearance V, Galeria XXI, Warszawa 21.04.2016

76. Zestaw kibica, VI Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach, 25.06.2016

77. Zejście do grobu, IV Land art Festiwal, Bubel Stary, 9.06.2016

78. Les neuf portes de ton corps, Nature de la nature, Chateau d’Aubais – le Lavoir (Francja), wrzesień – październik 2017

79. Dziewięć wejść do twego ciała, Forum Nowych Autonomii Sztuk, Galeria El, Elbląg, wrzesień-październik 2017

80. Słowa Jana Piekarczyka, „Perfidia Perfearance VI”, Warszawa, cmentarz prawosławny na Woli, 3 kwiecień 2018

81. I Cing, "Perfidia Perfearance VII" Performatywne spotkanie, Warszawa, Galeria XX1, 2 lipca 2018

82. Estetyka normatywna, Warszawa, Galeria Walka Młodych, 24 listopad 2018

83. Witaj Gorgono, Chcę być kobietą, Warszawa, Galeria XXI, 8 marzec 2019

84. Portrety. II Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulotnej w Uniejowie, Uniejów, 21-23 czerwiec 2019

85. Balkonik. Chłopcy PRL-owcy kontra Dzieci z Czarnej Dziury, XXI International Art Festival Interakcje. Piotrków Trybunalski, 26.09. 2019

86. Estetyka normatywna, ODA Gallery,  XXI International Art Festival Interakcje. Piotrków Trybunalski, 27.09.2019

87. Syrena -  Stolica, Galeria Walka Młodych, Ursynów, listopad 2019 roku.

88. Koncert na świecę, Kryształy codzienności (Vermeer), Galeria Walka Młodych, Ursynów, 15 październik 2022

89. Walka młodych,  Galeria Walka Młodych, Ursynów, 15 lipiec 2023

90. Afirmacja ciała. Real 9, Galeria Region, Koszalińska Biblioteka Publiczna, 15.09. 2023

 

Ogrody

1. Beata J. Gawryszewska, Jan Rylke, Janusz Skalski, Ogród pokazowy "Od powietrza, głodu, ognia, wody...". Festiwal Ogrodowy Bolestraszyce 2011 przebudowa 2012 i 2013

2. Magdalena Dębowska, Karolina Grygoriew, Izabela Myszka-Stąpór, Jan Rylke, Anna Wilczyńska, Ogród znaczeń i ogród morze. Festiwal Ogrodowy Bolestraszyce 2011

3. Izabela Myszka-Stąpór, Jan Rylke. Ogród znaczeń i ogród morze. Festiwal Ogrodowy Bolestraszyce 2012, rozbudowa 2013

4. Kaplica postindustrialna, Festiwal Ogrodowy Bolestraszyce 2014

5. Jan Rylke, Adrian Piłat, Ogród zapomnianych kwiatów. Festiwal Ogrodowy Bolestraszyce 2016

6. Grób, Land art festiwal,  Bubel stary, 2016

7. Historyczne ogrody (makiety) - antyczny, średniowieczny, renesansowy, holenderski, angielski, art deco, organiczny, postmodernistyczny

Wykaz dorobku zawodowo-twórczego z podaniem zakresu aktywności.

1. Temat i data opracowania: Opracowanie hasła „architektura krajobrazu” do Encyklopedii Kultury Polskiej XX wieku, 1989 rok.
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Przegląd dokonań w zakresie architektury krajobrazu w XX wieku, uwzględniający zasięg wpływów polskiej kultury ogrodniczej w zaborach, zmianę granic terytorialnych i przesiedlenia ludności na tle całokształtu Kultury Polskiej w XX wieku
Forma przedstawienia: Elaborat pisemno - rysunkowy, oraz prezentacja na sesji naukowej "Przemiany a wartości", w C R P, Orońsko, 1991 r., oraz na sesji w O A K, poświęconej jubileuszowi 80-lecia urodzin Profesora Władysława Niemirskiego. Skrócona wersja opublikowana w "Krajobrazy, Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Władysława Niemirskiego", 1994, s.34-39
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Opracowanie wykonane na zlecenie Pracowni Encyklopedii Kultury Polskiej XX wieku, przy Instytucie Kultury pozwoliło na zaistnienie w pełni architektury krajobrazu jako istotnego kierunku w polskiej kulturze współczesnej. Wypracowaliśmy kryteria do oceny stanu i wartości architektury krajobrazu w perspektywie współczesnych dokonań.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Kierownik i koordynator tematu w zespole trzyosobowym 40%.

2. Temat i data opracowania: Miłosierdzie św. Kamila, 1990 rok.
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Przedstawienie malarskiej wizji św. Kamila opiekującego się w scenerii warszawskiej ulicy chorymi i bezdomnymi.
Forma przedstawienia: Wykonanie obrazu do ołtarza głównego w kaplicy klasztoru Kamilianów w Warszawie, przedstawiającego ich patrona w akcji miłosierdzia.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Obraz w ołtarzu kaplicy klasztornej zakonu oddającego się pielęgnacji ludzi najbardziej dotkniętych przez los (chorych na AIDS) przyczynia się do duchowej formacji braci
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Praca samodzielna.

3. Temat i data opracowania: Edukacja ekologiczna, maj 1992, lipiec 1993, lipiec 1995, sierpień 1996 rok.
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Opracowanie w formie działań warsztatowych programu edukacji ekologicznej dla osób związanych z podejmowaniem decyzji społecznych i technologicznych tak, żeby uwzględniały w podejmowanych działaniach ich skutki ekologiczne.
Forma przedstawienia: Wdrożono w formie warsztatów terenowych w gminie Jon-kowo (Pupki). Materiały opublikowano w dwóch tomach: Raj Globalny. Działania Lokalne, 1992 s. 80, oraz Raj Globalny. Działania Lokalne 2, 1993 s. 88
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Opracowano na zlecenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Młodzieżowego Ośrodka Psychologicznego, Fundacji "Bene Yobis" i Centrum Ochrony Środowiska na Europę Wschodnią i Środkową dla edukacji ekologicznej.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Organizacja merytoryczna warsztatów oraz redakcja książek z materiałami szkoleniowymi. Udział w zespole ok. 10 osób - ok. 20%.

4. Temat i data opracowania: Warszawa miasto okupowane - fenomen przetrwania, 18 listopad 1996 rok.
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Opracowania określa proces kształtowania się urbanistyki Warszawy w opresyjności polityki okupacyjnej zaborców i wpływ ten na obecny stan Warszawy. Zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia procesów historycznych we współczesnym planowaniu miasta.
Forma przedstawienia: Elaborat pisemno - rysunkowy, oraz prezentacja na sesji naukowej "Oblicza Warszawy - Obrazy Miasta". Opublikowane w poświęconym sesji nr 13/14 Arche 1996r.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Seminarium zorganizowane przez redakcję Arche, Instytut Sztuki PAN i Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy było poświęcone sformułowaniu tez do założeń polityki architektoniczno-urbanistycznej Warszawy
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Opracowanie wykonane samodzielnie.

5. Temat i data opracowania: Opracowanie programu podyplomowego studium oceny i wyceny wartości przyrodniczych w części dotyczącej fizjografii i geografii stosowanej, rozpoznawania wartości kulturowych i estetycznych, ładu architektonicznego w krajobrazie i uprawy krajobrazu., 25 styczeń 2000 rok.
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Odczytanie warunków przyrodniczych, które modyfikowane przez warunki ekonomiczne i środowisko kulturowe, prowadzą do kształtowania krajobrazu, jako materialnego i duchowego środowiska egzystencji ludzi. Nauczenie rozpoznawania istotnych i trwałych cech krajobrazu, mających wpływ na kie-runek jego przekształceń
Forma przedstawienia: Elaborat pisemno - rysunkowy do zastosowania w ramach Podyplomowego Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Wdrożenie programu ochrony zasobów kulturowych w kształceniu specjalistów do oceny planu zagospodarowania gmin pozwoli na ochronę wartości krajobrazu ojczystego.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Kierownik i członek zespołu trzyosobowego - ok. 50%.

6. Temat i data opracowania: Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w historycznych granicach jako przestrzeń rekreacyjna (letni salon Warszawy) w powiązaniu z obszarem zieleni położonej w zachodniej części Osi Saskiej. 23 maj 2000 rok.
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Dokonano oceny stanu Ogrodu i Osi Saskiej, wynikających w części z decyzji urbanistycznych, a w części z zachodzącego w Warszawie procesu planowania organicznego. Przedstawiono zakres zgodnych z zaleceniami urbanistów wymagań dla rewaloryzacji ogrodu i osi.
Forma przedstawienia: Elaborat pisemno rysunkowy. oraz prezentacja na sesji naukowej "Założenie Saskie. Oś. Ogród. Pałac. Plac. Problemy restytucji i rewaloryzacji".
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Opracowanie wykonane na zlecenie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie, oraz Obywatelskiego Komitetu Restytucji i Rewaloryzacji Osi Saskiej w Warszawie dla podejmowania działań w zakresie ochrony krajobrazu miasta.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Opracowanie wykonane samodzielnie.

7. Temat i data opracowania: Koncepcja studium kształtowania i zabudowy placu Piłsudskiego w Warszawie, 13 wrzesień 2000 rok.
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Opracowano koncepcję perspektywicznego, wynikającego z analizy materiałów wyjściowych i prognozy przekształceń, stanu Placu Piłsudskiego jako centralnego placu stolicy
Forma przedstawienia: Elaborat pisemno – rysunkowy – seria plansz przedstawiających koncepcję projektową. Prezentacja i upowszechnienie koncepcji.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Opracowanie wykonane na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy jako materiał do podejmowania decyzji urbanistycznych.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Członek zespołu pięcioosobowego -20%

8. Temat i data opracowania: Dwa tysiące lat po narodzeniu Chrystusa, 1999 – 2003 rok.
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Droga Krzyżowa. 15 obrazów przedstawiających Stacje Męki pańskiej.
Forma przedstawienia: Obrazy namalowane w latach 1999-2003 dla uczczenia 2 tysiącleci, które upłynęły od narodzenia Chrystusa.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Pokazywały w formie i przestrzeni świeckiej tradycję kanonu dewocyjnego. Pokazywane w Warszawie, Poznaniu i Piotrkowie
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Opracowanie wykonane samodzielnie.

9. Temat i data opracowania: Widoki Warszawy, 2003-2004 rok
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Zastosowano fenomenologię do badań krajobrazu Warszawy. Wykorzystano do badań tradycję przedstawień widokowych i opisy wierszowane.
Forma przedstawienia: 3 panoramy, 28 rysunków i 28 obrazów, performance.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Połączono tradycyjne i nowoczesne metody badania krajobrazu i upubliczniono je w formie czytelnej w odbiorze społecznym.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Opracowanie wykonane samodzielnie.

10. Temat i data opracowania: Domowiec 2003 rok
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Opracowano nowy typ zabudowy mieszkaniowo usługowej, która łączy mieszkania, usługi i strefy przyrodnicze komunikacją pieszą, oddzielając komunikację kołową.
Forma przedstawienia: Elaborat pisemno rysunkowy, publikowany i wystawiany- jednostka miejska domowiec, w: K. Gerlic (red). Architektura i technika a zdrowie, Politechnika Śląska, Gliwice 2004, s. 229-234, Domowiec (w: J. Rylke red.) Przyroda i miasto VI, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004r. s.133-143
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Wprowadzenie nowych form zabudowy miejskiej w zmienionych warunkach cywilizacyjnych.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Opracowanie wykonane samodzielnie.

11. Temat i data opracowania: Panorama Warszawy, 2004, 2005 rok
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Publicznie wykonywana panorama Warszawy obejmująca zabudowę widoczną od strony Wisły.
Forma przedstawienia: Około 60 m2 powierzchni płótna.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Malowidło wykonywane publicznie miało za zadanie przybliżyć mieszkańcom Warszawy wizerunek miasta. Wykonywane w trakcie uroczystości związanych z ochroną zabytków w 2004 roku w Wilanowie i w czasie święta ulicy Ząbkowskiej na Pradze w 2005 roku
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Opracowanie wykonane w zespole trzyosobowym, ok 33%.

12. Temat i data opracowania: Warsztaty projektowania miasta 2004 - 2007
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Zorganizowano 8 warsztatów projektowych – projektowanie w przestrzeni publicznej, w krajobrazie kulturowym, zrównoważonego miasta, projektowanie rewitalizacyjne, miasta ogrodu, komfortu dalekiego patrzenia, przestrzeni społecznej i przestrzeni sakralnej. Projekty wykonywało kilkadziesiąt kilkuosobowych zespołów.
Forma przedstawienia: Warsztaty składały się z czterech etapów – wizji lokalnej, etapu projektowania, referowania i publikacji opracowań w portalu sztuka ogrodu sztuka krajobrazu oraz Rylke J. (red.), 2005, Przyroda i miasto, tom VII, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 250 i Rylke J. (red.), 2007, Przyroda i miasto, tom IX, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 315.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Warsztaty były uzgodnione z lokalnymi decydentami i miały upowszechniać demokratyczną metodę projektowania miasta
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Kierowanie całością

13. Temat i data opracowania: Społeczna Rada Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m. st. Warszawy, 2004, 2011
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Ocena przedsięwzięć podejmowanych w krajobrazie kulturowym Warszawy.
Forma przedstawienia: Dyskusja na posiedzeniach Rady.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Wsparcie ochrony zabytków historycznych, artystycznych i przyrodniczych.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Uczestniczenie w decyzjach kolegialnych.

14. Temat i data opracowania: Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie, 2004 - 2011
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Zadaniem Rady Muzeum jest nadzorowanie wypełniania przez naszą instytucję zadań wynikających z ustawy o muzeach w zakresie powinności „wobec zbiorów i społeczeństwa”
Forma przedstawienia: Dyskusja na posiedzeniach Rady.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Wsparcie ochrony zabytków historycznych, artystycznych i przyrodniczych.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Uczestniczenie w decyzjach kolegialnych.

15. Temat i data opracowania: Opracowanie analizy potencjału dawnej rezydencji wilanowskiej, w tym terenów Muzeum Pałacu w Wilanowie, jako czynnika organizującego ład przestrzenny południowej części Warszawy oraz opracowanie koncepcji kluczowej roli terenów Muzeum w powstającym wokół krajobrazie miejskim, 2006 - 2007
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień. Opracowano koncepcję promenady pieszo konnej prowadzącej od lotniska Chopina przez Wilanów do Grochowa oraz zagospodarowanie otoczenia Pałacu Muzeum.
Forma przedstawienia: Zestaw plansz wystawienniczo projektowych oraz elaborat pisemny.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Przeznaczone do wykorzystania w urbanistyce Warszawy i działalności muzeum w Wilanowie
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Kierownik całości opracowania zbiorowego

16. Temat i data opracowania: Feretrony przedstawiające papieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006 rok
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Feretrony zostały wykonane do noszenia w czasie procesji religijnych.
Forma przedstawienia: Chorągwie malowane na płótnie o wymiarach około 1,5 x 2 m.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Wykonane dla Kościoła Pokamedulskiego Parafii pod wezwaniem Bł. E. Detkensa Warszawa Bielany służą do wspólnego przeżywania uroczystości religijnych.
W przypadki opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Opracowanie wykonane samodzielnie.

17. Temat i data opracowania: Obrazy przedstawiające papieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008 rok
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Obrazy ołtarzowe służące indywidualnej dewocji.
Forma przedstawienia: Obrazy na płótnie o formacie 2,5 x 1,5 m
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Obrazy ulokowane w bocznej kaplicy kościoła parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie służą modlitwie.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Opracowanie wykonane samodzielnie.

18. Temat i data opracowania: Łan zboża i sad, 2006, 2008 rok
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Do sali Rady Wydziału Rolniczego, Ogrodniczego Biotechnologii i Architektury krajobrazu namalowałem dwa obrazy. Pierwszy obraz namalowałem na stulecie Wydziału Rolniczego SGGW w 2006 roku. Przedstawia pole i jest duży ca 170x250cm. Drugi jest z 2008 roku, reprezentuje Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Przedstawia stare jabłonie i ma wymiary 155x310 cm
Forma przedstawienia: Obrazy na płótnie
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Służą dekoracji Sali Rady Wydziału i konsolidacji pracowników Wydziałów.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Opracowanie wykonane samodzielnie.

19. Temat i data opracowania: Ogród „Środek świata”, 2008 rok
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Został wykonany mural z towarzyszącym mu ogrodem.
Forma przedstawienia: mural o powierzchni ok. 8 m2 z poprzedzającym go ogrodem.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Zrealizowany w Centrum Sztuki elektrownia w Radomiu, w ramach festiwalu „Powstanie Sztuki. Elektrownia Murem” miał wprowadzić sztukę ogrodową w obieg sztuki współczesnej
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: koncepcja całości w zespole dwuosobowym ok. 60%

20. Temat i data opracowania: Warszawa: Konkurs na krzyż na Placu Piłsudskiego, 2008 rok
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Wykonano w zespole projekt drewnianego krzyża z otaczającymi drzewami powiązany z kryptą podziemi dawnego soboru na placu Piłsudskiego.
Forma przedstawienia: Plansze i makieta
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: wyróżnienie w międzynarodowym konkursie
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Wykonawca, udział w zespole ok. 15%

21. Temat i data opracowania: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej, 2006
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Podstawowym celem projektu było przywrócenie funkcji wypoczynkowej i komfortu użytkowania Parku z jednoczesnym pogłębieniem aktywnej ochrony zasobów przyrodniczych. Zamierzeniem zespołu projektowego było także przywrócenie Parkowi Leśnemu nowoczesnej, choć ściśle nawiązującej do historycznej, formy.
Forma przedstawienia: Zestaw plansz, rysunków wykonawczych i elaborat pisemny.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Program rewitalizacji był poprzedzany debatą społeczną, także projekt był dyskutowany. Wykonany na zlecenie i dla potrzeb gminy.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Praca zbiorowa, wykonawca, udział ok. 10%

22. Temat i data opracowania: Od powietrza, ognia, głodu i wojny, 2011, 2012 i 2013 rok
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Krajobraz sakralny zamknięty w formie ogrodu. Cztery kapliczki na czterech stronach świata stają się ośrodkami, wokół których tworzą się osobne ogrody.
Forma przedstawienia: Ogród pokazowy na festiwalu ogrodowym w Bolestraszycach. Rozbudowany w 2012 i 2013 roku.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Ogród pokazowy na festiwalu w arboretum upowszechniający sztukę ogrodową.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: udział w zespole trzyosobowym ok. 33%

23. Temat i data opracowania: Opracowanie wstępnej koncepcji sieci parków kieszonkowych w Cieszynie
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Opracowano strukturę parków kieszonkowych oraz wykonano poszczególne projekty parków kieszonkowych.
Forma przedstawienia: elaborat pisemny z planszami i opracowaniem multimedialnym.
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: opracowanie teoretyczne do wykorzystania przez Urząd Miejski w Cieszynie.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: udział w zespole ze studentami ok. 15%

24. Temat i data opracowania: Ogród znaczeń, 2012 i 2013 rok
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Idea oparta na podziałach, wyrażająca dwoistą naturę człowieka. Oś prowadząca do symbolicznej wody wyznacza te podziały. Część użytkowa ogrodu z sadem jabłoniowym, roślinami użytkowymi i różą to „ogrodowa” strona dzieła. Druga strona to „krajobraz” z parkiem, wodą, ławeczką pod drzewem wśród niebieskich kwiatów. Aby idea stała się bardziej czytelna w „ogrodzie” zamieszkały owce, w „krajobrazie” wilki, ryby w „wodzie”.
Forma przedstawienia: Ogród pokazowy na II festiwalu ogrodowym w Bolestraszycach
Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Ogród pokazowy na festiwalu w arboretum upowszechniający sztukę ogrodową. Rozbudowany w 2013 roku.
W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Opracowany w zespole dwuosobowym ok 50%

25. Temat i data opracowania: Owoce derenia jadalnego 2013
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Przedstawienia nowych odmian derenia jadalnego, wyselekcjonowanego w Arboretum i Zakładzie Fizjografii Bolestraszyce (Cornus mas ‘Dublany’ Cornus mas ‘Florianka’ Cornus mas ‘Juliusz’ Cornus mas ‘Kotula’ Cornus mas ‘Kresowiak’ Cornus mas ‘Paczoski’ Cornus mas ‘Podolski’ Cornus mas ‘Raciborski’ Cornus mas ‘Słowianin’ Cornus mas ‘Szafer’)
Forma przedstawienia: wizerunki owoców i pestek.

26. Temat i data opracowania: Święci robotniczy 2013 i 2014
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Opracowanie wizerunków świętej Barbary, świętego Krzysztofa i błogosławionego Jerzego Popiełuszko.
Forma przedstawienia: płaskorzeźby.

27. Temat i data opracowania: Katalog starych odmian jabłoni z kolekcji pomologicznej Arboretum Bolestraszyce 2014
Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Przedstawienie starych odmian jabłoni: Berner Rosenapfel, Boikenapfel, Bukówka, Calville Rouge de Automne, Eiserapfel, Framboise, Kaiser Wilhelm, Kandyl Synap, King of the Pippins, Kosztela, Krótkonóżka Królewska, Landsberger Reinette, Parkers Pepping, Reinette Belle de Boskoop, Reinette de Canada, Reinette Grise Francaise, Transparente de Cronsels, Yellow Bellflower.
Forma przedstawienia: rysunki do atlasu jabłek.


 28. Projekt koncepcyjny małej formy obiektu architektury krajobrazu (bez uzgodnień formalnych)
Temat i data opracowania: Ogrody historyczne rok 2017. Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: 5 modeli ogrodów historycznych: średniowiecznego, renesansowego, krajobrazowego, w stylu art dèco, w stylu organicznym. Forma przedstawienia: projekty wraz z kosztorysem. Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Ogrody pokazowy dla gospodarstwa pomocniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Felinie.

29. Inwentaryzacja obiektu architektury krajobrazu, analizy stanu zachowania, wytyczne, operaty pielęgnacyjne
Temat i data opracowania: Projekt modernizacji ogrodu klasztornego 2017. Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Opracowanie inwentaryzacji i wstępnego projektu ogrodu klasztornego benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem do akceptacji konserwatora zabytków. Forma przedstawienia: Projekt wraz z dokumentacją. Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Ogród upowszechniający sztukę ogrodową. W przypadku opracowania zespołowego - udział i rola w opracowaniu: Opracowany w zespole pięcioosobowym ok 20%

30. Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych w Polsce
Temat i data opracowania: Panteon zapomnianych kwiatów polskich, 2016 rok. Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień: Panteon przedstawia 24 postacie tworzące współczesną kulturę polską. Umieszczony jest w ogrodzie zbudowanych z roślin zapomnianych, a kiedyś istotnych dla polskiej kultury. Forma przedstawienia: Ogród pokazowy na VI festiwalu ogrodowym w Bolestraszycach. Ocena korzyści ekonomicznych, społecznych itp., miejsce zastosowania: Ogród pokazowy na festiwalu w arboretum upowszechniający sztukę ogrodową.

31. Katalogi wystaw w Galerii Wieża w Warszawie, 5 katalogów z lat 2015-2019

32. Przewodniczenie komisji międzynarodowego konkursu "Pamiętajcie o ogrodach" 13 edycji, Płock

Bibliografia

1. Marta Stankiewicz. Pod zielonym dachem. Pasmo nr 15 (861), 20.04.2005, s. 1-2

2. Lidia Ostałowska. Priwiet iz Jałty. Duży Format (Gazeta Wyborcza) nr 17 (630) 9.05.2005, s. 1-2

3. Jan Rylke, Greetings from Yalta. Artforum. May 2005 s. 259

4. Zygmunt Komor, Giganci ducha. Wiadomości Ursynowskie, nr 6 (126) czerwiec 2006, s.4-5

5. Marta Stankiewicz. Rzeźbiarz krajobrazu, Kurier Warszawski, nr 7, luty 2007, s.17-19

6. Adam Robiński. Korzenie i korony (rozmowa z J. Rylke), Tygodnik powszechny, nr 17-18 (3642-3643) 2019, s. 21-23

7. Jan RYLKE - Zaprzyjaźnij się z książką – spotkania autorskie w Arboretum w Bolestraszycach, Telewizja Podkarpacka, 2018

8.