◄POWRÓT / RETURN

 

Widoki Warszawy. Dusza krajobrazu drzemie w człowieku, który na niego spogląda.

Krajobraz odczytujemy nie tylko umysłem, ale i sercem.

Widoki Warszawy są próbą zastosowania fenomenologii do badań krajobrazu. Przedstawione obrazy Warszawy są próbą zastosowania fenomenologii do badania krajobrazu. Opieram się na klasycznej myśli fenomenologicznej Edmunda (Edmund) Husserla i Maurycego (Maurice) Merlau-Ponty w jej zastosowaniu do badań nad krajobrazem. W tradycji polskiej fenomenologii Romana Ingardena i Romana Rożdżeńskiego aktywne spostrzeganie pozwala na ukazanie fenomenu „rzeczy samej w sobie”. Przyjęta metoda badań łączy tradycję rysunku pejzażowego z pojęciem fenomenu, jako odwzorowanym w umyśle odbiciem rzeczywistości zewnętrznej. Stąd założona spontaniczność wykonywanych rysunków i obrazów.  Przedmiotem badań jest krajobraz Warszawy. Przebieg badań i uzyskane wyniki przedstawiono w 5 kolejnych częściach. W części 1: pejzaż i fenomen pejzażu, opisano relacje zachodzące pomiędzy krajobrazem, a jego odbiciem w rysunku i malarstwie pejzażowym. Część 2: widok a fenomen, zawiera przegląd klasycznej myśli fenomenologicznej Edmunda (Edmund) Husserla i Maurycego (Maurice) Merlau-Ponty w jej zastosowaniu do badań nad krajobrazem. W części 3: dotychczasowa ikonografia Warszawy pokazano, jak Warszawa była dotychczas przedstawiana w wizerunkach jako miasto. W części 4: dotychczasowa ikonografia widoków Warszawy przedstawiono historyczną zmienność najważniejszych, ujętych w widokach, krajobrazów miejskich. W części 5: widoki krajobrazowe, zamieszczono wyniki zastosowania metody fenomenologicznej do badań nad krajobrazem Warszawy. Wyniki badań obejmują widok Warszawy z lotu ptaka, panoramę Warszawy z Pragi, panoramę Warszawy z Pałacu Kultury i Nauki, 20 miejskich widoków krajobrazowych zawierających: określenie umieszczonego w przestrzeni publicznej punktu widokowego, wykonane z tego punktu ujęcie rysunkowe i fotograficzne widoku, oraz jego wierszowany i tekstowy opis, 8 wykonanych na tej podstawie obrazów.

 

Pełny tekst Jan Rylke. Widoki Warszawy (Views of Warsaw) zamieszczony w: (Jan Rylke red.) Przyroda i miasto. T. V.  Wydaw. SGGW. Warszawa 2003., s. 101-149

Jan Rylke, Face of Warsaw. Ann. Of Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) Warszawa 2003r. 24, s. 177 – 187

Szkice i fotografie pokazane na wystawie Po widoki Warszawy (wspólnie z Jeremim T. Królikowskim i Teresą Tyszowiecką - Tarkowską) w Teatrze Nowym w 2003 roku

Obrazy, wraz z odpowiadającymi im szkicami i fotografiami, pokazane na na wystawie Krajobrazy  Warszawy (wspólnie z Jeremim T. Królikowskim) w OW SARP w 2003 roku

Panoramy, widok z lotu ptaka oraz dokumentacja historyczna pokazana na wystawie w Galerii Działań w marcu/kwietniu 2004 rok

 

Views of Warsaw are a trial of phenomenology application in landscape studies. Undertaken method combines the landscape drawing tradition with phenomenological concept of phenomenon, as reflection of external reality, imagined in a human mind. The subject of research is Warsaw landscape. Research progress and obtained results are presented in 5 following parts. In the first part: the landscape and landscape phenomenon, the relations between a landscape and its reflection in landscape drawing and painting were described. The second part: a view and a phenomenon contains the review of classical, phenomenological ideas of Edmund Husserl and Maurice Merlau-Ponty applied to landscape research. In the third part: Warsaw iconography up to now the way of showing Warsaw as a city in the pictures so far is presented. In the forth part: Warsaw views iconography up to now the historical diversity of the main city landscapes, shown in views is presented. The fifth part: the landscape views contains results of the phenomenological method applied to Warsaw landscape researches. The results of researches contain 20 city landscape views, which include: a specification of the view point located in a public space, a drawing and a photograph of the view and its description in rhyme and prose.

Warszawa z lotu ptaka, akryl, płótno, 114x130 cm

Panorama Warszawy z Pragi

Panorama Warszawy z Pałacu Kultury i Nauki

 

Rekonstrukcja historyczna - Jola Krukowska & Jan Rylke w Galerii Działań 26 marca 04 - fotografował Mikołaj Tym

Panorama Warszawy malowana w Wilanowie 12 września 2004 roku wspólnie z Jeremim T. Królikowskim i Tomaszem Turczynowiczem - fotografował Mikołaj Tym. Poprawialiśmy ją w 2005 roku na święcie Pragi Północ i wieszaliśmy na ogrodzeniu fabryki wódek "Koneser"

Z placu Zamkowego

Widać Wisłę

 

Liście opadają

Przed gmachem

Politechniki

 

Fasada Wizytek zasłonięta

Wachlarzem z drzew

 

Kopernik pilnuje końca

Krakowskiego Przedmieścia

 

Przed Zachętą drzewa

Za nią boska i bezboska wieża

 

Święta Anna

Osuwa się ze skarpy

W kierunku Miasta Marii

 

Na placu Bankowym

Między drutami

Stoi Słowacki

Stał Dzierżyński

 

Plac na Rozdrożu

Alei Wyzwolenia i  Armii Ludowej

Droga na górze, droga na dole

Pomiędzy nimi schody 

Szybkie jak tramwaj

Spojrzenie na Pragę

 

Jak car bez czapki

Bezpański bez wież

Kościół Aleksandra

 

Nieznany żołnierz leży

Entre cour et jardin

Jak wielu z żołnierzy 

Panorama Warszawy

Stoi po kolana w Wiśle

 

Sąd Najwyższy

Nie jest jeszcze

Sądem Ostatecznym

 

Wyspa św. Aleksandra

W oceanie Trzech Krzyży

 

Wokół placu Unii

Splątanie kultury  

Plac Piłsudskiego

placem budowy  

Jak spiżowy grosz czynszowy

Przed Urzędem i Bogiem

Książe Pepi z koniem

 

Z trzech krzyży

Zostały dwa

I kamienica

 

Na rysunku są razem:

Fałszywa konstytucja

Prawdziwy Zbawiciel

Sobór powszechny i prawosławny

Na rogu Targowej i Solidarności

Kilka starszych rysunków z Warszawy tutaj. Były publikowane w numerze 15 Arché z 1997 roku
 
Wtedy robili Metro Centrum - to jest widok na hotel Polonia - obok jest obok. To oczywiście Grób Nieznanego Żołnierza.
 
To widoki na Koszykową z Wydziałem Architektury. Tego podwórka przy placu Trzech Krzyży już nie ma. To widok z mojego okna na Ursynów